Lista osób zakwalifikowanych, które w dniach 25 i 26.09.2019r. zobowiązane są potwierdzić chęć studiowania w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
  2. kserokopię świadectwa dojrzałości a w przypadku starej matury świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginały do wglądu),
  3. w przypadku cudzoziemców kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu),
  4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku turystyki i rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
  6. osoby z niepełnosprawnością  - kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  7. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 11),
  8. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
  9. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) - 22 zł za legitymację,
  10. osoby niepełnoletnie - zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na studiowanie dziecka.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy.

Lp nik Punkty z matury Ranga
1 73 240.00 1.0
2 50 238.50 2.0
3 34 238.00 3.0
4 84 226.00 4.0
5 31 199.50 5.0
6 52 197.00 6.0
7 12 196.00 7.0
8 75 191.00 8.0
9 48 190.50 9.0
10 14 189.00 10.0
11 58 188.00 11.5
12 78 188.00 11.5
13 76 186.00 13.0
14 29 185.00 14.5
15 63 185.00 14.5
16 22 183.00 16.0
17 64 182.50 17.0
18 21 180.00 18.5
19 77 180.00 18.5
20 74 178.50 20.0
21 49 172.00 21.0
22 47 168.00 22.0
23 27 165.00 23.0
24 42 164.00 24.5
25 33 164.00 24.5