Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie 18-19 września w godz. 10.00-12.00, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowaną z ESR i podpisaną,
  2. oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) i kserokopię
  3. kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
  4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia zajęciowa, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  5. oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
  6. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
  7. dowód wpłaty za legitymację - 22 zł (ten sam rachunek, na który była wnoszona opłata rekrutacyjna)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej  wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej  według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

 

 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów

Lp

NIK

Ocena

Ranga

1

7

 112,5

1,0

2

23

 109,5

2,0

3

6

 90,0

3,0

4

8

 88,0

4,0

5

13

 78,0

5,5

6

14

 78,0

5,5

7

17

 72,0

7,0

8

15

 70,0

8,0

9

21

 68,0

9,0

10

1

 66,0

11,0

11

22

 66,0

11,0

12

9

 66,0

11,0

13

18

 60,0

13,0

14

24

 58,0

14,5

15

2

 58,0

14,5

 

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa
Lista osób niezakwalifikowanych na I rok studiów z braku miejsc

UWAGA! W przypadku braku potwierdzenia podjęcia studiów przez osoby z listy przyjętych bądź rezygnacji potwierdzonych Kandydatów z rekrutacji lipcowej możliwa będzie lista dodatkowa !

 

Lp

NIK

Ocena

Ranga

16

3

 56,0

16,0

17

10

 54,0

17,0

18

16

 52,0

18,5

19

11

 52,0

18,5

20

4

 50,0

20,0

21

19

 48,0

21,0

22

20

 46,0

22,0

23

12

 40,0

23,0

24

5

 38,0

24,0