2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku
Terapia Zajęciowa
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie 19-23 lipca (piątek, poniedziałek, wtorek w godz. 10.00-15.00, sobota w godz. 10.00-13.00) dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć:

  1. podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
  2. oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Terapia zajęciowa lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.07.2019),
  3. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik)
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
  5. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia zajęciowa, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  6. oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
  7. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
  8. dowód wpłaty za legitymację - 22 zł (wpłata na ten sam rachunek, na który należało wpłacić opłatę rekrutacyjną). Absolwenci studiów licencjackich AWF w Krakowie posiadający legitymację nie wpłacają tej opłaty!
  9. fotografia (1 sztuka) w formie papierowej

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.

Lp NIK Pesel Test Ranga
1 18 97101000446 38 1,0 
2 1 97082003887 37 2,0 
3 23 96112707469 36 3,0 
4 12 97032403286 35 4,5 
5 9 97090107362 35 4,5 
6 4 97022204824 34 6,5 
7 21 95022811389 34 6,5 
8 26 96040207527 33 10,0 
9 11 97102905146 33 10,0 
10 29 79080202581 33 10,0 
11 15 93011704845 33 10,0 
12 8 94120405243 33 10,0 
13 14 95010609985 32 15,5 
14 10 97110402806 32 15,5 
15 6 96041509994 32 15,5 
16 2 97070109201 32 15,5 
17 20 97060304964 32 15,5 
18 5 97102901609 32 15,5 
19 22 96111201384 31 19,5 
20 17 96062700884 31 19,5 
21 7 97030109474 30 21,5 
22 24 95020404581 30 21,5 
23 28 97101007863 29 24,0 
24 3 97091909581 29 24,0 
25 25 97070409929 29 24,0 
26 16 97031406167 26 26,0 
27 19 97121102065 23 27,5 
28 27 95031713256 23 27,5 
29 13 97112805140 21 29,0