3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Kultura Fizyczna Osób Starszych

Lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów

Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów celem potwierdzenia chęci studiowania w dniach 22-23 lipca w godz. 10.00 – 15.00 (w sobotę w godz. 10.00-13.00) oraz 1,2 września w tych samych godzinach:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych) na rachunek komisji Wychowania Fizycznego (ten sam na który dokonywano opłaty rekrutacyjnej)
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie o drugim kierunku studiów (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 

 

 

Lp
nik   PESEL RANGA KOŃCOWA pkt ze spr. pkt. rangowe factor ocen punkty rangowe
sprawność z matury za maturę
1 34   96031205936 5 (kl. sportowa) 1 184.5 4
2 28   97120501599 7 95 1 170.5 6
3 39   97032701988 9.5 66 6.5 196.0 3
4 11   97112203153 11 52 10 247.5 1
5 44   94012112505 16 49 11 179.5 5
6 4   96042509597 16.5 81 4 146 12.5
7 15   96051706576 18 92 2 140 16
8 14   96102808503 20 47 12 163.5 8
9 40   96050602361 20 55 9 151 11
10 30   93050107995 22 28 20 209.0 2
11 36   97051308454 25.5 66 6.5 131.0 19
12 13   96040610422 27 39 17 158 10
13 38   96010211958 27 (kl. sportowa) 1 109 26
14 10   97120706628 29 42 15 144 14
15 19   97081906426 30 (kl. sportowa) 1 104.0 29
16 46   92020208597 31 90 3 105 28
17 5   95061008344 31 44 14 137.5 17
18 16   96101610550 32 (kl. sportowa) 1 92 31
19 49   88102711033 32 58 8 112.5 24
20 2   96070313267 33 16 26 169.0 7
21 22   97042112950 33.5 27 21 146.0 12.5
22 21   85022806610 37 67 5 0 32
23 42   95060709611 37 4 28 160 9
24 12   97060410250 38 45 13 110.5 25
25 41   97081100837 38 37 18 130 20
26 33   95041108813 38.5 41 16 118 22.5
27 48   96072709594 39 21 24 141 15
28 43   97082805342 43 17 25 137 18
29 18   97051704946 44 23 23 121.0 21
30 27   97032908941 44.5 26 22 118 22.5
31 58   94081902612 46 36 19 108 27
32 24   96080109700 57 9 27 94 30