zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do diagnostyki pacjenta oraz planowania procesu terapii zajęciowej, dokumentowania przebiegu prowadzonej terapii, prowadzenia badań naukowych w zakresie terapii zajęciowej, umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym, kierowania zespołem terapeutycznym oraz zarządzania placówkami oferującymi usługi z zakresu terapii zajęciowej. Studia II stopnia uwypuklają charakterystyczne dla nowoczesnych światowych i europejskich trendów rozumienie terapii zajęciowej, a ukończenie studiów drugiego stopnia wzmacnia tożsamość zawodową terapeutów zajęciowych oraz przyczyni się do podniesienia ich statusu nie tylko w zespole terapeutycznym, lecz także w odbiorze społecznym

Absolwenci studiów mają możliwość kontynuowania procesu dokumentowania rozwoju kompetencji, przygotowania się  do świadomego, opartego na refleksji uczenia się oraz rozwijanie świadomości posiadanych kompetencji i przygotowania do kształcenia ustawicznego (portfolio). Absolwenci zyskują doświadczenie oraz mają pogłębione rozumienie mechanizmów zachowania się człowieka w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością oraz w różnych sytuacjach życiowych; skuteczne komunikowanie się z różnymi grupami pacjentów, wykorzystywanie w praktyce metod i środków oddziaływania na grupę, jak i na jednostkę; pogłębianie umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym; interpretowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa, psychologii klinicznej, antropologii i etyki; posługiwanie się różnymi formami, technikami i metodami terapii zajęciowej, m.in.: praca autobiograficzna, komunikacja alternatywna, metody specjalne (Bobath/ Sherborn i inne), terapia Snoezelen, aktywne formy ruchowe, co podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.