Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w dniach 21,22,24,25.07.2017r. dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu) lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru, lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu),
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik 13)
 5. zaświadczenie wydane przez Dziekanat studiów I stopnia z wpisanym wynikiem średniej ocen i skali stosowanej w danej uczelni lub kserokopię suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala (załącznik 7),
 6. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu) w przypadku cudzoziemców,
 7. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 8. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (oryginał do wglądu)
 10. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 12).
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 12. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 13. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 17 zł za legitymację;  absolwenci studiów I stopnia  AWF w Krakowie podejmujący studia w macierzystej uczelni zachowują prawo do ELS (legitymacji) i są zwolnieni z opłaty za legitymację na studiach II stopnia.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane, zostaną skreśleni z listy

2-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia
na kierunku Turystyka i Rekreacja
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
które pozytywnie przeszły proces rekrutacji
z dnia 20.07.2017r.
         
         
Lp NIK PESEL Średnia ocen Ranga
      z licencjatu  
         
1 13 94101012198 4.610 1.0
2 9 92070406242 4.380 2.0
3 10 94112910045 4.250 3.0
4 6 94050802743 4.130 4.0
5 14 93071500867 4.020 5.0
6 1 94112608001 3.990 6.0
7 12 94110812943 3.980 7.0
8 4 95082104324 3.950 8.0
9 2 94011813926 3.800 9,5
10 8 83050802846 3.800 9,5
11 11 81080905425 3.760 11.0
12 5 94072700720 3.680 12.0
13 7 94072510064 3.500 13.0
14 3 92051610240 3.310 14.0