Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w dniach 21,22,24,25.07.2017r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości a w przypadku starej matury świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginały do wglądu),
 3. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców,
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku turystyki i rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 7. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dla osób z niepełnosprawnością,
 8. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 11),
 9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 10. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 11. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 17 zł za legitymację.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane, zostaną skreśleni z listy.

3-letnie studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia
na kierunku Turystyka i Rekreacja
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018,
które pozytywnie przeszły proces rekrutacji
z dnia 20.07.2017r.
         
Lp NIK PESEL Punktu Ranga
      z matury  
         
1 6 98102800486 222.00 1.0
2 35 96100805670 217.00 2.0
3 19 97061104549 215.50 3.0
4 25 94121400209 215.00 4.0
5 11 70080513859 209.00 5.0
6 2 96012308346 208.50 6.0
7 18 97062009508 190.00 7.0
8 41 98102208901 170.00 8.0
9 15 97031002585 163.50 9.0
10 17 92022504271 161.00 10.0
11 29 98100606220 156.00 11.0
12 16 98081602985 154.00 12.0
13 12 98100909569 151.00 13.0
14 4 97052207721 150.00 14.0
15 24 97030407893 149.00 15,5
16 7 98060402942 149.00 15,5
17 22 98110704738 148.00 17.0
18 26 97042908676 144.00 18.0
19 20 96031311147 140.00 19.0
20 30 79111703254 135.00 20,5
21 40 96030611347 135.00 20,5
22 34 96060706684 133.00 22.0
23 13 93033008796 132.00 23,5
24 8 98020406485 132.00 23,5
25 32 97061000982 126.00 25.0
26 37 77082107446 125.00 27.0
27 31 97121500269 125.00 27.0
28 1 93021606179 125.00 27.0
29 23 97072803226 124.00 29.0
30 36 98080102134 116.00 30.0
31 14 96090409672 114.00 31.0
32 9 97110304207 112.00 32.0
33 3 96011912971 110.00 33.0
34 28 97123102940 108.00 34.0
35 21 98121008245 100.00 35.0
36 27 86041213632 95.00 36.0
37 5 97053105547 94.00 37.0
38 39 98100600828 88.00 38.0
39 10 97120105724 82.00 39.0
40 38 97052406328 72.00 40.0
41 33 90071611430 71.00 41.0