Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie 21,22,24.07.2017 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2017),
 3. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 13)
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 5. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na kierunku Terapia Zajęciowa, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 8. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik)
 9. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik)
 10. Oświadczenie o drugim kierunku
 11. Dowód wpłaty za legitymację i indeks (17 zł), którą należ wnieść na rachunek: 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771. Absolwenci AWF Kraków posiadający legitymację elektroniczną są zwolnieni z opłaty

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w roku akademickim 2017/2018

Lp NIK Pesel  Test Ranga  
1 18  95080811226  41  1,0   
2 13  95071807708  38  2,5   
3 14  95072610181  38  2,5   
4 24  93060603447  37  4,0   
5 94032608741  36  6,5   
6 25  94051409246  36  6,5   
7 17  95012412206  36  6,5   
8 11  95050908286  36  6,5   
9 95033109569  35  9,5   
10 19  95091005689  35  9,5   
11 92090210001  34  12,5   
12 10  93042411143  34  12,5  2. kierunek
13 95042905402  34  12,5   
14 20  95081309164  34  12,5   
15 27  94071412022  33  16,0   
16 95041308961  33  16,0   
17 23  95041807729  33  16,0   
18 22  95081205569  31  18,0   
19 94090211969  30  20,0   
20 16  95092012893  30  20,0   
21 21  95092802810  30  20,0   
22 94101505506  29  23,0   
23 95020305400  29  23,0   
24 95121807300  29  23,0   
25 26  91090407170  28  25,5   
26 15  92092102056  28  25,5   
 
 

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa
Lista osób, które nie zdały lub nie zdawały testu

Lp NIK Pesel  Punkty z testu  
27 12  95060308100  nieobecny