Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie do 22.07.2017 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
  2. Oryginał świadectwa dojrzałości,
  3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
  4. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia zajęciowa, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
  6. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
  7. Oświadczenie o podjęciu studiów
  8. Deklaracja wyboru języka obcego
  9. Oświadczenie o drugim kierunku (jeśli dotyczy)
  10. Dowód wpłaty za legitymację – 17 zł, którą należy wpłacić na rachunek: 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

Lista dodatkowa z 19.07.2017

Lp NIK Pesel  Współcz. z ocen Ranga  
72 79  95020708739   48,0 72,5  
73 60  98102004804   48,0 72,5  
74 11  98010108027   46,0 74,5  
75 26  98020203884   46,0 74,5  
76 25  98102208703   45,0 76,0  
77 67  95041102558   44,0 77,5  
78 48  98061403188   44,0 77,5  
79 78  97111600128   42,0 80,0  
80 35  98031606267   42,0 80,0  
81 42  98050202985   42,0 80,0  
82 86  97091101280   40,5 82,5  
83 17  98011404641   40,5 82,5  
84 58  82022402372   40,0 84,5  
85 62  98102006288   40,0 84,5  
86 65  96072105802   36,0 86,0  
87 96080111545   34,0 87,5  
88 34  97071304155   34,0 87,5  
89 16  96070111742   32,0 89,0