Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia przez Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie do 22 września (pok. 407, budynek główny) dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (w wyjątkowych wypadkach przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 • oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (dyplom wraz z suplementem),
 • dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wpłaty za indeks i legitymację w wysokości 27 PLN,
 • w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej o pokryciu kosztów studiów.

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne  techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

4-letnie studia trzeciego stopnia (DOKTORANCKIE) na wydziale RR

Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w roku akademickim 2016/2017

Lp NIK Pesel  Wynik
egzaminu
Ranking
1 92090509305  73,0  1,0 
2 15  90090802121  71,0  2,5 
3 90010407267  71,0  2,5 
4 92100610379  69,0  4,0 
5 87111501505  68,0  5,0 
6 87031406144  66,0  6,0 
7 90120913937  65,0  7,0 
8 89051403161  61,0  9,0 
9 92030400914  61,0  9,0 
10 14  92101706989  61,0  9,0 
11 10  80012112461  60,0  11,0 
12 12  91102111673  59,0  12,0 
13 13  92042509162  54,0  13,0 
14 11  85072206606  50,0  14,0 
15 16  88011301857  44,0  15,5 
16 74080201165  44,0  15,5