Informacja dla osób zakwalifikowanych na kierunek Fizjoterapia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie 5-6.09.2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Fizjoterapia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2016),
 3. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 13)
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 5. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 8. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik)
 9. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik)
 10. Oświadczenie o drugim kierunku
 11. Dowód wpłaty za legitymację i indeks (21 zł) Absolwenci AWF Kraków posiadający legitymację elektroniczną - 4 zł za indeks

(nr konta Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

2-letnie niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia na kierunku Fizjoterapia
Lista dodatkowa osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
z dnia 1.09.2016

Lp NIK   Pesel Średnia
skorygowana
Ranga
116 76   94061809764 4,05 116,0
117 133   90110500727 4,04 117,0
118 116   94080911622 4,04 118,0
119 103   91122501724 4,03 119,0
120 59   93041207426 4,01 120,0
121 166   94020412806 4,01 121,0
122 128   93092611180 4,00 122,0
123 180   94070106603 4,00 123,0
124 183   94010210687 4,00 124,0
125 75   94121403332 4,00 125,0
126 101   93011503970 3,98 126,0
127 39   94022414844 3,98 127,0
128 20   94082501728 3,98 128,0
129 67   93031214968 3,97 129,0
130 102   94112302325 3,97 130,0
131 105   88041805040 3,97 131,0
132 17   91011213503 3,97 132,0
133 29   90081011767 3,95 133,0
134 36   93062507596 3,94 134,0
135 108   94090406460 3,93 135,0
136 84   94032908216 3,93 136,0
137 126   94041913872 3,93 137,0
138 154   94120409469 3,93 138,0