Informacja dla osób zakwalifikowanych na kierunek Fizjoterapia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie do 5-6.09.2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 4. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 6. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów
 8. Deklaracja wyboru języka obcego
 9. Oświadczenie o drugim kierunku (jeśli dotyczy)
 10. Dowód wpłaty za legitymację i indeks – 21 zł

(nr konta Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
Lista dodatkowa z 1.09.2016

Lp  NIK   Pesel  Ocena Ranga  
297 80    97040107305   84,0 310,5  
298 542    94031911145   84,0 310,5 2. kierunek
299 407    97012705744   84,0 310,5  
300 559    96062511228   84,0 310,5  
301 169    97062900427   84,0 310,5  
302 171    97051401348   84,0 310,5  
303 419    97060705819   84,0 310,5  
304 677    97081507146   84,0 310,5  
305 907    97110202376   84,0 310,5  
306 848    97103104964   84,0 310,5  
307 707    97092312041   84,0 310,5  
308 157    97052602236   84,0 310,5  
309 158    97062702395   84,0 310,5  
310 37    97021606771   84,0 310,5  
311 225    96111205708   84,0 310,5  
312 497    97112204765   84,0 310,5  
313 159    97040404389   84,0 310,5  
314 830    97011404361   84,0 310,5  
315 715    97060207427   84,0 310,5  
316 222    97030805363   84,0 310,5  
317 218    96041407827   84,0 310,5  
318 366    97031010487   84,0 310,5  
319 690    97051006420   84,0 310,5  
320 198    97062404815   84,0 310,5  
321 911    97082207878   84,0 310,5  
322 571    97060910385   84,0 310,5  
323 738    97080409104   84,0 310,5  
324 121    97061807985   84,0 310,5