Informacja dla osób zakwalifikowanych na kierunek Kosmetologia

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie do 23.07.2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 4. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 6. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów
 8. Deklaracja wyboru języka obcego
 9. Oświadczenie o drugim kierunku (jeśli dotyczy)
 10. Dowód wpłaty za legitymację i indeks – 21 zł

(nr konta Bank Pekao SA 50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

3-letnie zaoczne studia pierwszego stopnia na kierunku Kosmetologia
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017
Lista dodatkowa z 20.07.2016

Lp NIK Pesel  Współcz. z ocen Ranga  
76 42 97063008148  48,0 77,0  
77 95  97090203907   48,0 77,0  
78 62  96030511265   48,0 77,0  
79 96  97031704685   46,0 80,5  
80 66  97051705664   46,0 80,5  
81 60  97050203422   46,0 80,5  
82 28  97042606185   46,0 80,5  
83 37  96082806322   44,0 84,5  
84 93071211341   44,0 84,5  
85 29  95061312601   44,0 84,5  
86 97  95091806709   44,0 84,5  
87 33  97021204566   42,0 87,5  
88 40  97071403861   42,0 87,5  
89 36  96020408827   40,5 89,5  
90 20  96112609129   40,5 89,5  
91 21  97121010182   40,0 91,5  
92 61  83011716865   40,0 91,5  
93 88  96120903721   38,0 94,5  
94 19  96052703701   38,0 94,5  
95 18  97022204800   38,0 94,5  
96 10  91073007788   38,0 94,5  
97 93  96071011720   37,5 97,5  
98 44  97113002447   37,5 97,5  
99 71  97091800769   34,0 100,0  
100 90  95102909283   34,0 100,0  
101 72  97121106045   34,0 100,0