3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Sport

Lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów

Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów celem potwierdzenia chęci studiowania w dniach 20-22 września w godz. 10.00 – 15.00:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych) na rachunek komisji Wychowania Fizycznego (ten sam na który dokonywano opłaty rekrutacyjnej)
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie o drugim kierunku studiów (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 

Lp
nik   PESEL RANGA KOŃCOWA pkt ze spr. pkt. rangowe factor ocen punkty rangowe
sprawność z matury za maturę
1 4   90112011168 2 (kl. sportowa) 1 193.5 1
2 2   94082910889 3 (kl. sportowa) 1 173.5 2
3 9   95080912613 4.5 (kl. sportowa) 1 151 3.5
4 1   97072306354 5.5 68 2 151 3.5
5 10   95103005636 6 (kl. sportowa) 1 125.0 5
6 5   90080511237 7.5 (kl. sportowa) 1 119 6.5
7 7   93032207073 11 72 1 96 10
8 11   95060904993 11 42 3 107 8
9 8   95040105255 11.5 31 5 119 6.5
10 6   96062307333 13 34 4 101.5 9
11 3   97053106692 17 23 6 77 11