3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Sport

Lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów

Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów celem potwierdzenia chęci studiowania w dniach 22-23 lipca w godz. 10.00 – 15.00 (w sobotę w godz. 10.00-13.00) oraz 1,2 września w tych samych godzinach:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych) na rachunek komisji Wychowania Fizycznego (ten sam na który dokonywano opłaty rekrutacyjnej)
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie o drugim kierunku studiów (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 

 

Lp
nik   PESEL RANGA KOŃCOWA pkt ze spr. pkt. rangowe factor ocen punkty rangowe
sprawność z matury za maturę
1 1   92092409337 2 (kl. sportowa) 1 147.0 1
2 13   92111903936 3.5 73 1.5 132.5 2
3 9   96052205739 4 (kl. sportowa) 1 126 3
4 7   97092909610 7.5 73 1.5 106 6
5 16   96030506342 9 (kl. sportowa) 1 99 8
6 18   97040811578 10 53 3 103 7
7 14   97080906953 10 38 6 124 4
8 17   97052103744 11 (kl. sportowa) 1 91 10
9 6   96040408089 13 2 8 121.0 5
10 10   3563914050 14 (kl. sportowa) 1 0 13
11 4   97042306955 15 52 4 89.0 11
12 8   97052806012 16 31 7 98 9
13 2   97051412830 17 48 5 81 12