Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów w dniach 20, 21 września w godz. 10.00 – 15.00 celem potwierdzenia chęci studiowania:

 • wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen,
 • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 • w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 • dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym,
 • deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 • dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 • kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 • oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 • oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 

 Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2016/17

 

Lp
nik   PESEL Średnia ocen z licencjatu Ranga
1 1   91101913399 4,21 1
2 2   92022508084 4,01 2
3 5   93020109307 3,93 3
4 8   87031200090 3,78 4
5 6   94060913172 3,65 5
6 7   92052309619 3,61 6
7 3   91011712033 3,35 7
8 4   78022202692 3 8