Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów w dniach 20, 21 września w godz. 10.00 – 15.00 celem potwierdzenia chęci studiowania:

 • wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen,
 • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 • w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 • dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym,
 • deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 • dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 • kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 • oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 • oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 

 Lista rankingowa kandydatów zakwalifikowanych na 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2016/17

 

 

Lp
nik   PESEL Średnia ocen z licencjatu Ranga
1 2   7343534213 6 1
2 3   91112300506 4,78 2
3 15   93102703104 4,53 3
4 18   94052705471 4,41 4
5 8   94110310205 4,3 5
6 1   94101506224 4,28 6
7 11   94120209861 4,02 7.5
8 5   94050910802 4,02 7.5
9 9   94070804549 4 9
10 19   92120605878 3,95 10
11 14   93050609053 3,92 11
12 13   94102908988 3,87 12
13 4   93050905654 3,78 13
14 6   93041204416 3,7 14
15 16   88091304599 3,69 15.5
16 21   93090810574 3,69 15.5
17 22   92052309619 3,61 17
18 7   92012205072 3,45 18
19 10   90120312019 3,4 19
20 20   91092813595 3,22 20
21 17   94061013499 3,2 21
22 12   90120414155 3 22