2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne

Lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów

Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów, celem potwierdzenia chęci studiowania w dniach 1, 2 września w godz. 10.00 – 15.00:

 • wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen,
 • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 • oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 • w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 • dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym,
 • deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 • dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 • kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 • oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 • oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 

 

Lp
  nik   PESEL   Średnia ocen z licencjatu Ranga
1   17   93072701700   4,63 1
2   12   94063006435   4,59 2
3   6   94101207606   4,47 3
4   1   92010311193   4,43 4
5   21   90042314346   4,39 5
6   9   92081511902   4,37 6
7   23   94120408987   4,36 7
8   4   80041304284   4,32 8
9   7   94092411268   4,28 9
10   13   91071710273   4,24 10
11   32   79082911634   4,19 11
12   20   85122016276   4,14 12.5
13   2   94100310464   4,14 12.5
14   16   94071109384   4,11 14
15   22   93062910071   4,05 15
16   8   93060211648   3,97 16
17   35   88100604441   3,96 17
18   30   93111011351   3,9 18
19   19   94021008350   3,88 19
20   14   87061217475   3,77 20
21   29   94083009454   3,76 21
22   36   93010812875   3,74 22
23   34   93050309434   3,73 23
24   3   92080201350   3,67 24.5
25   28   91011515438   3,67 24.5
26   10   93111812518   3,64 26
27   25   92050410674   3,6 27
28   31   93092813193   3,56 28
29   5   92051608160   3,55 29.5
30   18   94101308352   3,55 29.5
31   27   93112309752   3,43 31
32   11   93122206272   3,42 32
33   24   91032502211   3,4 33
34   26   94110808977   3,29 34
35   15   92110403536   3,14 35
36   33   93111610611   3,1 36