3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne

Dodatkowa lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów w dniu 23.07.2016

Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (boks nr 4 w holu głównym uczelni) z kompletem dokumentów celem potwierdzenia chęci studiowania w dniach 1-2 września (w godz. 10.00 – 15.00) :

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych) na rachunek komisji Wychowania Fizycznego (ten sam na który dokonywano opłaty rekrutacyjnej)
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie o drugim kierunku studiów (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 Kolejna lista może zostać opublikowana 2 września po godzinie 15.

 

Lp
  nik   PESEL RANGA KOŃCOWA pkt. ze spr. pkt. rangowe factor ocen punkty rangowe
  sprawność z matury za maturę
369
  236   97032908439 619.5 13 336.5 124 283
370   213   97071106368 620.5 22 285 109 335.5
371   404   97081308426 628.5 14 330 121 298.5
372   108   96050504151 630 26 260.5 96 369.5
373   120   97041406588 634 11 344.5 123 289.5
374   374   97081906747 636.5 16 317.5 115.5 319
375   95   96102402851 638 14 330 118.5 308