3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne

Dodatkowa lista osób zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów w dniu 21.07.2016

Niżej wymienionych kandydatów zapraszamy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej boks nr 4 w holu głównym uczelni celem potwierdzenia chęci studiowania w dniach 22-23 lipca w godz. 10.00 – 15.00 (w sobotę w godzinach 10.00-13.00) z kompletem dokumentów:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za indeks i legitymację studencką (wysokość opłaty 21 złotych) na rachunek komisji Wychowania Fizycznego (ten sam na który dokonywano opłaty rekrutacyjnej)
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie o drugim kierunku studiów (załącznik nr 14).

Przypominamy o konieczności dołączenia zdjęcia w formie elektronicznej do swojego kwestionariusza osobowego w ESR. Kandydaci, którzy nie dopełnią tej formalności nie będą mogli złożyć dokumentów.

 Kolejna lista może zostać opublikowana 23 lipca po godzinie 13.

 

Lp
nik   PESEL RANGA KOŃCOWA pkt. ze spr. pkt. rangowe factor ocen punkty rangowe
sprawność z matury za maturę
337
200   97050612712 551 22 285 128 266
338 149   97021906673 553 39 182 95 371
339 346   97061601275 554 17 313 133 241
340 454   96090807753 554.5 35 202.5 103 352
341 409   97030210390 556.5 11 344.5 137 212
342 20   95051110222 557 15 323.5 134 233.5
343 124   97101504032 557.5 30 236 114.5 321.5
344 351   97081709838 562 30 236 113 326
345 90   97081111831 563.5 33 217.5 105 346
346 301   97061211058 566 28 253 117 313
347 325   97021401017 570 13 336.5 134 233.5
348 15   95082609478 572.5 33 217.5 102 355
349 244   97040809535 573.5 34 209.5 98.5 364
350 226   97062102188 573.5 19 307.5 128 266
351 247   96032004893 574 15 323.5 131 250.5
352 137   96021008798 574.5 24 271 120 303.5
353 253   97052011618 574.5 14 330 132.5 244.5
354 256   97121806365 575.5 25 265.5 118 310
355 73   96081412690 579 35 202.5 92 376.5
356 13   94103008502 580 19 307.5 127 272.5
357 466   96041103839 582.5 3 362.5 136 220
358 245   96081911816 583 28 253 111 330
359 352   97040404426 583 18 310.5 127 272.5
360 395   97012009305 588.5 31 227.5 100.5 361
361 340   97112404103 595.5 25 265.5 111 330
362 207   96102001012 596.5 33 217.5 91 379
363 412   97100604016 597 24 271 113 326
364 142   96040404139 600 12 341 129 259
365 134   97012112230 610 31 227.5 87 382.5
366 344   97021508639 610.5 21 294 116 316.5
367 361   97121605292 617 11 344.5 127 272.5
368 255   97111703647 617 3 362.5 130 254.5