Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie od 12.10 do 14.10 w godz 10:00 - 15:00 w siedzibie WKR (AWF Kraków al. Jana Pawła II 78) dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5), dostarczając następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości a w przypadku starej matury świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginały do wglądu),
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku turystyki i rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym
 7. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dla osób z niepełnosprawnością,
 8. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 11),
 9. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 11. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 21 zł za legitymację i indeks.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w ww. terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane, zostaną skreśleni z listy kandydatów.

 

Lista kandydatów na 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja z dnia 11.10.2016, 
którzy pozytywnie przeszli przez proces rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

lp

nik

Pesel

ranga

1

75

96061501813

17.0

2

76

71102700154

41.5

3

77

94090509958

50.5

4

78

95100611869

46.5