Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie od 21.09 do 23.09 w godz 10:00 - 15:00 w siedzibie WKR (AWF Kraków al. Jana Pawła II 78) dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5), dostarczając następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości a w przypadku starej matury świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginały do wglądu),
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku turystyki i rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym
 7. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dla osób z niepełnosprawnością,
 8. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 11),
 9. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 11. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 21 zł za legitymację i indeks.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w ww. terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane, zostaną skreśleni z listy kandydatów.

 

Lista kandydatów na 3-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja z dnia 20.09.2016, 
którzy pozytywnie przeszli przez proces rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 

Lp

nik

PESEL

Ranga

1

49

97050908327

1.0

2

53

89070607223

2.0

3

19

92091414893

3.0

4

39

94012112901

4.0

5

28

96063001021

5.0

6

67

92011405428

6.0

7

22

97072701647

7.0

8

21

97090203907

8.5

9

30

95111707265

8.5

10

1

96102506982

10.0

11

16

97031207263

11.0

12

13

97121207746

12.0

13

63

95012409453

13.0

14

61

95010108743

14.0

15

15

96051006805

15.0

16

54

95041606700

16.0

17

23

95110104988

19.0

18

37

97070308761

19.0

19

44

94120308850

19.0

20

3

95041508187

19.0

21

29

91020311258

19.0

22

62

97091904746

22.5

23

24

96051408508

22.5

24

48

97081109713

24.0

25

14

96102909396

25.0

26

25

96040509940

26.0

27

73

95092911444

27.0

28

43

97070901964

28.5

29

9

96082100921

28.5

30

52

96021207814

30.5

31

41

96041510226

30.5

32

33

96122202507

32.0

33

42

96082803411

33.0

34

26

96100108056

34.0

35

35

95011912059

35.0

36

64

95020810557

37.5

37

68

96071700763

37.5

38

31

97061006186

37.5

39

38

96071700763

37.5

40

59

94020810635

40.0

41

45

96041111373

41.0

42

70

94040815397

42.0

43

18

97041306277

43.0

44

4

96082908871

44.0

45

34

97042803308

45.0

46

7

93031015279

46.0

47

32

95011301558

47.0

48

69

97072005949

48.0

49

51

96012411707

50.0

50

72

96101507748

50.0

51

66

94061810492

50.0

52

8

97073104661

52.0

53

36

94021907642

54.5

54

57

94030512910

54.5

55

27

96031309999

54.5

56

60

95101809775

54.5

57

46

96062607426

57.0

58

50

93102204810

58.0

59

58

96011307407

59.0

60

6

85012613523

60.0

61

65

90011302592

61.0

62

74

96010410289

62.5

63

2

95061706129

62.5

64

10

83062513824

64.0

65

71

96081807645

65.0

66

40

96101505234

66.5

67

12

95040310622

66.5

68

20

96050906816

68.0

69

5

79071506478

69.0

70

55

96081312129

70.0

71

11

84120712047

71.0

72

56

97033104490

72.0

73

47

94061313018

73.0