Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w dniach 21.09  - 23.09 w godz 10:00 - 15:00 w siedzibie WKR (AWF Kraków al. Jana Pawła II 78), dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5), dostarczając następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu) lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru, lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu) ;
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik)
 5. zaświadczenie wydane przez Dziekanat studiów I stopnia z wpisanym wynikiem średniej ocen i skali stosowanej w danej uczelni lub kserokopię suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala (załącznik 7), dotyczy studiów niestacjonarnych
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu)
 7. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 8. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (oryginał do wglądu)
 10. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 12).
 11. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 12. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 13. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 21 zł za legitymację i indeks.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie i nie odbiorą decyzji o przyjęciu na studia osobiście lub przez upoważnioną osobę zostaną skreśleni z listy kandydatów. Kwalifikacja na zwolnione miejsca będzie trwała w sposób ciągły nie dłużej niż do 10 października 2016 r.

Lista kandydatów na 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja z dnia 20.09.2016, 
którzy pozytywnie przeszli przez proces rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 

Lp

nik

PESEL

Ranga

1

25

93050205068

1.0

2

16

93040112503

2.0

3

2

63042410121

3.0

4

3

92072608345

4.0

5

12

93092305081

5.0

6

5

94070507367

6.0

7

26

92031610866

7.5

8

7

94121806104

7.5

9

29

91053112897

9.0

10

4

94060900000

10.0

11

23

94100410065

11.0

12

11

94062913460

12.0

13

24

93031902481

13.0

14

9

94102507651

14.0

15

18

94040105203

15.0

16

8

94112805002

16.0

17

20

93073107925

17.0

18

17

93052206425

18.0

19

13

93070811962

19.0

20

30

92070214881

20.0

21

10

94120308768

21.0

22

15

94073002425

22.0

23

28

92100908375

23.0

24

14

94031610648

24.0

25

31

92012507082

25.0

26

6

93052412794

26.0

27

21

94090709860

27.5

28

22

90010214850

27.5

29

19

92022703885

29.0

30

1

93071409920

30.0

31

27

94020711646

32.0

32

33

94072202246

32.0

33

32

91080706223

32.0