Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w dniu 22.07 w godz 10:00 - 15:00 oraz 23.07 w godz. 10:00 - 13:00 w siedzibie WKR (AWF Kraków al. Jana Pawła II 78), dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5), dostarczając następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu) lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru, lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu) ;
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik)
 5. zaświadczenie wydane przez Dziekanat studiów I stopnia z wpisanym wynikiem średniej ocen i skali stosowanej w danej uczelni lub kserokopię suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala (załącznik 7), dotyczy studiów niestacjonarnych
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu)
 7. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 8. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (oryginał do wglądu)
 10. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 12).
 11. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 12. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 13. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 21 zł za legitymację i indeks.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, będą mogli to zrobić w miesiącu wrześniu od 05 do 23. Gdyby natomiast i do tego terminu nie złożyli ww. dokumentów i nie odebrali decyzji o przyjęciu na studia zostaną skreśleni z listy kandydatów. Kwalifikacja na zwolnione miejsca będzie trwała w sposób ciągły nie dłużej niż do 31 października 2016 r.

Lista kandydatów na 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja z dnia 21.07.2016, 
którzy pozytywnie przeszli przez proces rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

Lp

nik

PESEL

Ranga

1

16

93040112503

1.0

2

2

63042410121

2.0

3

3

92072608345

3.0

4

12

93092305081

4.0

5

5

94070507367

5.0

6

7

94121806104

6.0

7

4

94060900000

7.0

8

20

93073107925

8.0

9

11

94062913460

9.0

10

9

94102507651

10.0

11

18

94040105203

11.0

12

17

93052206425

12.0

13

8

94112805002

13.0

14

13

93070811962

14.0

15

10

94120308768

15.0

16

15

94073002425

16.0

17

14

94031610648

17.0

18

6

93052412794

18.0

19

19

92022703885

19.0

20

1

93071409920

20.0