Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w dniu 22.07 w godz 10:00 - 15:00 oraz 23.07 w godz. 10:00 - 13:00 w siedzibie WKR (AWF Kraków al. Jana Pawła II 78), dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5), dostarczając następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu) lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru, lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu) ;
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik)
 5. zaświadczenie wydane przez Dziekanat studiów I stopnia z wpisanym wynikiem średniej ocen i skali stosowanej w danej uczelni lub kserokopię suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala (załącznik 7), dotyczy studiów niestacjonarnych
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu)
 7. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 8. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (oryginał do wglądu)
 10. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 12).
 11. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 12. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 13. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 21 zł za legitymację i indeks.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, będą mogli to zrobić w miesiącu wrześniu od 05 do 23. Gdyby natomiast i do tego terminu nie złożyli ww. dokumentów i nie odebrali decyzji o przyjęciu na studia zostaną skreśleni z listy kandydatów. Kwalifikacja na zwolnione miejsca będzie trwała w sposób ciągły nie dłużej niż do 31 października 2016 r.

Lista kandydatów na 2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja z dnia 21.07.2016, 
którzy pozytywnie przeszli przez proces rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

 

Lp

nik

PESEL

Ranga

1

4

93100808122

1.0

2

44

92060810475

2.5

3

30

94032705509

2.5

4

17

94030608859

4.0

5

103

93122305261

5.0

6

54

96120910561

6.0

7

50

94040409543

7.0

8

19

92111807148

8.0

9

31

94060501360

9.0

10

92

94080410404

10.5

11

77

93101102584

10.5

12

18

94041011884

12.0

13

27

93052405862

13.0

14

2

92042209208

14.0

15

59

92090812425

16.0

16

10

94112809686

16.0

17

68

94100309644

16.0

18

88

93030413429

18.0

19

99

94061611109

19.0

20

66

94110201886

20.0

21

87

94100111089

21.0

22

111

93061010307

22.0

23

33

95093006862

23.0

24

13

88032111819

24.0

25

5

94062708987

25.5

26

23

94022412262

25.5

27

69

94011800043

27.0

28

37

94012812962

28.0

29

28

94091605868

29.5

30

22

93111610512

29.5

31

117

94020710546

31.0

32

120

91061207516

32.0

33

38

94110209266

33.0

34

1

92021115070

34.5

35

93

93022206545

34.5

36

12

92111906144

36.0

37

25

94110810248

37.0

38

35

94082312124

38.5

39

74

94021808288

38.5

40

113

92053008708

40.5

41

39

94062312009

40.5

42

86

94052612726

42.5

43

46

93012108785

42.5

44

29

93101610788

44.0

45

71

92061808585

45.5

46

51

94031801985

45.5

47

11

94011004706

47.5

48

20

92061907260

47.5

49

8

94021305846

49.5

50

43

92011511882

49.5

51

90

94102110949

52.0

52

116

86010318199

52.0

53

97

94092711962

52.0

54

67

94022406843

54.0

55

109

92041208369

55.5

56

96

94010511917

55.5

57

32

94071606621

57.0

58

112

92111503266

58.5

59

14

93110906159

58.5

60

75

94060106992

61.5

61

60

93082206732

61.5

62

79

94072102546

61.5

63

53

94050505004

61.5

64

34

94053005976

64.5

65

47

94010506605

64.5

66

49

93091910013

66.0

67

15

93031412526

67.5

68

41

92011803332

67.5

69

89

94050210469

69.5

70

42

94022710940

69.5

71

76

94101310586

71.5

72

85

94031201112

71.5

73

56

94021713326

73.0

74

45

94051012121

74.5

75

78

93101808220

74.5

76

72

93082806949

76.0

77

36

94060411182

77.5

78

83

93042312185

77.5

79

107

93110409768

79.0

80

70

94100610625

80.0

81

62

94091210127

81.0

82

101

94052413563

82.0

83

61

94091209901

83.0

84

106

93061305775

84.5

85

65

93070709212

84.5

86

26

92031414248

86.5

87

21

94090604080

86.5

88

104

93062304742

88.0

89

6

93021806227

89.0

90

40

93060408196

90.0

91

100

94120210902

91.0

92

52

93121309846

92.0

93

80

93061901629

93.0

94

55

91101007090

94.5

95

119

94102511160

94.5

96

118

94021109686

96.5

97

82

94032813545

96.5

98

108

94071810875

98.0

99

102

94062313178

99.0

100

9

92031211821

100.0

101

110

94042712586

101.0

102

24

94062206041

102.0

103

114

94041002899

103.5

104

63

94110407367

103.5

105

115

93060607144

105.0

106

7

92013109900

106.0

107

95

94091605288

107.0

108

57

94091810112

108.5

109

105

94011707326

108.5

110

91

93012705098

110.0

111

94

94110604795

111.5

112

16

94082611261

111.5

113

3

92081912345

113.0

114

48

94021911304

114.0

115

84

93012111613

115.0

116

98

94091509032

116.0

117

64

94060510362

117.0

118

81

94012007487

118.0

119

73

92080812745

119.0

120

58

95031611745

120.0