Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie od 20.07 do 22.07 w godz 10:00 - 15:00 oraz 23.07 w godz. 10:00 - 13:00 w siedzibie WKR (AWF Kraków al. Jana Pawła II 78) dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5), dostarczając następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości a w przypadku starej matury świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginały do wglądu),
 3. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku turystyki i rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym
 7. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dla osób z niepełnosprawnością,
 8. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 11),
 9. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 11. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 21 zł za legitymację i indeks.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w ww. terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane, zostaną skreśleni z listy kandydatów.

 

Lista kandydatów na 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja z dnia 19.07.2016, 
którzy pozytywnie przeszli przez proces rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017

Lp

nik

PESEL

Ranga

1

49

97050908327

1.0

2

19

92091414893

2.0

3

39

94012112901

3.0

4

28

96063001021

4.0

5

22

97072701647

5.0

6

21

97090203907

6.0

7

1

96102506982

7.0

8

16

97031207263

8.0

9

30

95111707265

9.5

10

13

97121207746

9.5

11

15

96051006805

11.0

12

3

95041508187

14.0

13

29

91020311258

14.0

14

44

94120308850

14.0

15

23

95110104988

14.0

16

37

97070308761

14.0

17

24

96051408508

17.0

18

48

97081109713

18.0

19

14

96102909396

19.0

20

25

96040509940

20.0

21

43

97070901964

21.5

22

9

96082100921

21.5

23

41

96041510226

23.0

24

33

96122202507

24.0

25

42

96082803411

25.0

26

26

96100108056

26.0

27

35

95011912059

27.0

28

31

97061006186

28.5

29

38

96071700763

28.5

30

45

96041111373

30.0

31

18

97041306277

31.0

32

4

96082908871

32.0

33

34

97042803308

33.0

34

7

93031015279

34.0

35

32

95011301558

35.0

36

8

97073104661

36.0

37

36

94021907642

37.5

38

27

96031309999

37.5

39

46

96062607426

39.0

40

6

85012613523

40.0

41

2

95061706129

41.0

42

10

83062513824

42.0

43

12

95040310622

43.5

44

40

96101505234

43.5

45

20

96050906816

45.0

46

5

79071506478

46.0

47

47

94061313018

47.0

48

11

84120712047

48.0