Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia zobowiązani są, w terminie 20-22.07. 2016 r., dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Fizjoterapia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2016),
 3. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 13)
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 5. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 6. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
 8. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik)
 9. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik)
 10. Oświadczenie o drugim kierunku
 11. Dowód wpłaty za indeks - 4 zł dla Absolwentów AWF Kraków posiadających legitymację elektroniczną

(nr konta Bank Pekao SA   50 1240 4722 1111 0000 4854 7181)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne  techniczne i formalne, jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia w formacie elektronicznym.

Typ pliku *.jpg

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach minimalnie 240 x 300 pikseli a maksymalnie 300 x 375 pikseli, z zachowaniem proporcji, pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Wielkość pliku zawierającego zdjęcie mniejsza niż 50 kB.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Zdjęcie powinno być wprowadzone przy pomocy portalu kandydata!!!

 

2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa
Lista osób zakwalifikowanych na I rok studiów
w roku akademickim 2016/2017

Lp NIK Pesel  Test Ranga  
1 21  94030509624  41  1,0   
2 11  93020508243  39  2,5   
3 18  91071801780  39  2,5   
4 94091912586  38  5,0   
5 22  94041203320  38  5,0   
6 19  94022006081  38  5,0   
7 28  93092109227  37  7,5   
8 32  94030811286  37  7,5   
9 94041706243  36  9,0   
10 25  93052108246  35  11,5   
11 30  93010807587  35  11,5   
12 94030711203  35  11,5   
13 10  92012204743  35  11,5   
14 93121007645  34  14,0   
15 20  94100710769  33  18,0   
16 16  94040908806  33  18,0   
17 15  94021112477  33  18,0   
18 94041413808  33  18,0   
19 91082315522  33  18,0   
20 12  91011300368  33  18,0   
21 13  94070204509  33  18,0   
22 26  94060302411  32  23,5   
23 29  93052110067  32  23,5   
24 31  93100504141  32  23,5   
25 23  93092708532  32  23,5   
26 17  94092505846  31  26,5   
27 14  94120302861  31  26,5   
28 93061106925  30  29,0   
29 93031910338  30  29,0   
30 27  94052711869  30  29,0   
31 33  93102603565  29  31,0   
32 24  93020702241  25  32,0