Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

Rekrutacja na kierunek wychowanie fizyczne, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia została zakończona wypełnieniem limitu miejsc

 

 

Godziny pracy:

w dniach 24.06.2019 do 28.06.2019 w godz. 10.00–13.00

w dniach 01.07-26.07.2019 r. w godz. 10.00–15.00

Telefony informacyjne:

• 660 173 129 - od 24.06.2019 do 26.07.2019 w godz. pracy Komisji

• 12 683 11 32 - od 24.06.2019 do 26.07.2019 w godz. pracy Komisji

• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia II stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 140

 • Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna drogą elektroniczną lub w sekretariacie WKR od 24.06.2019 do 19.07.2019
 • Planowane ogłoszenie wyników 21.07.2019
 • Potwierdzanie studiowania odbywać się będzie w dniu 22.07.-24.07.2019 w godz. 10:00-15:00

Studia II stopnia niestacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Jeżeli liczba kandydatów na kierunek będzie mniejsza niż 35 to, zgodnie decyzją Rady Wydziału, kierunek może być nieuruchomniony.

 • Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna drogą elektroniczną lub w sekretariacie WKR od 24.06.2019 do 19.07.2019
 • Planowane ogłoszenie wyników 21.07.2019
 • Potwierdzanie studiowania odbywać się będzie w dniach 22.07.-24.07.2019 w godz. 10:00-15:00

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.
 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – plan studiów licencjackich uwierzytelniony podpisem i pieczęcią dziekana wydziału lub kierownika instytutu właściwej uczelni (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).
 • O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia  na kierunku Wychowania Fizycznego lub studia na kierunku pokrewnym, jeżeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający efektom kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób, wykazujących niewielkie różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne, wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów wyższych (www.mnisw.gov.pl), pod warunkiem złożenia deklaracji o uzupełnieniu tych różnic do końca pierwszego roku studiów. Różnice programowe są odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Rektora  AWF.

studia stacjonarne

 • Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów pierwszego stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego] - zaświadczenie.
 • Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanych w AWF w Krakowie.

studia niestacjonarne

 • Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów pierwszego stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego] - zaświadczenie.
 • Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanych w AWF w Krakowie.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 3. oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości, (zmiana na podstawie Ustawy 2.0),
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej ze studiów I stopnia (załącznik),
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
 8. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał do wglądu),
 9. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 10. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote - zmiana w dniu 11.07.2019 zgodnie z rozporządzeniem MEN), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy absolwentów AWF w Krakowie posiadających legitymację umożliwiającą wklejenie kolejnych hologramów)
 11. oświadczenie o wyborze przedmiotu: filozofia kultury fizycznej/etyka (załącznik w Komisji),
 12. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 13. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik),
 14. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.