Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

Godziny pracy:

w dniach 24.06.2019 do 28.06.2019 w godz. 10.00–13.00

w dniach 01.07-26.07.2019 r. w godz. 10.00–15.00

Telefony informacyjne:

• 660 173 129 - od 24.06.2019 do 26.07.2019 w godz. pracy Komisji

• 12 683 11 32 - od 24.06.2019 do 26.07.2019 w godz. pracy Komisji

• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia II stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 140

 • Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna drogą elektroniczną lub w sekretariacie WKR od 24.06.2019 do 19.07.2019
 • Planowane ogłoszenie wyników 21.07.2019
 • Potwierdzanie studiowania odbywać się będzie w dniu 22.07.-24.07.2019 w godz. 10:00-15:00

Studia II stopnia niestacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Jeżeli liczba kandydatów na kierunek będzie mniejsza niż 35 to, zgodnie decyzją Rady Wydziału, kierunek może być nieuruchomniony.

 • Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna drogą elektroniczną lub w sekretariacie WKR od 24.06.2019 do 19.07.2019
 • Planowane ogłoszenie wyników 21.07.2019
 • Potwierdzanie studiowania odbywać się będzie w dniach 22.07.-24.07.2019 w godz. 10:00-15:00

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.
 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – plan studiów licencjackich uwierzytelniony podpisem i pieczęcią dziekana wydziału lub kierownika instytutu właściwej uczelni (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).
 • O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia  na kierunku Wychowania Fizycznego lub studia na kierunku pokrewnym, jeżeli zrealizowały w toku studiów zakres kształcenia odpowiadający efektom kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne. Dopuszcza się przyjęcie na studia osób, wykazujących niewielkie różnice programowe w stosunku do efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne, wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji dla studiów wyższych (www.mnisw.gov.pl), pod warunkiem złożenia deklaracji o uzupełnieniu tych różnic do końca pierwszego roku studiów. Różnice programowe są odpłatne zgodnie z Zarządzeniem Rektora  AWF.

studia stacjonarne

 • Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów pierwszego stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego] - zaświadczenie.
 • Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanych w AWF w Krakowie.

studia niestacjonarne

 • Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek wychowanie fizyczne będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów pierwszego stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego] - zaświadczenie.
 • Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanych w AWF w Krakowie.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 3. oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej ze studiów I stopnia (załącznik),
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. w przypadku kandydata – absolwenta studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym – deklarację o uzupełnieniu różnic programowych (wzór dostępny w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej),
 8. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 9. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym,
 10. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 11. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 17 złotych), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 12. oświadczenie o wyborze przedmiotu: filozofia kultury fizycznej/etyka (załącznik nr 23),
 13. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 14. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik),
 15. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.