Sekretariat WKR

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

czynny od 04.09.2017

Godziny pracy:

w dn. 04-06.09.2017r. w godz. 10.00–12.00

w dn. 11-13.09.2017r. w godz. 10.00–12.00

w dn. 25-26.09.2017r. w godz. 10.00–12.00

Telefony informacyjne

• 660 173 129 - od 04.09.2017 w godz. 10:00-12:00

• 12 683 11 32 - od 04.09.2017 do 26.09.2017 w godz. pracy Komisji

• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy i limity miejsc

1Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia została zakończona. Brak wolnych miejsc.

Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni złożyć dokumenty w Sekretariacie WKR;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem na konto 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804). Opłata jest bezzwrotna;
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych. Zaświadczenie należy dostarczyć na egzamin z pływania (dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu sprawnościowego).

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, określające datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczoną przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski Związek Sportowykandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji,
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

 

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i dowolnego przedmiotu dodatkowego innego dowolnego przedmiotu (przedmiot B - każdy przedmiot inny niż język polski, zdany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą...

2. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

 • pływanie na dystansie 50 metrów;
  Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 30 s dla kobiet i 1 min 20 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);
 • bieg na 800 metrów dla kobiet i 1500 metrów dla mężczyzn;
  Uzyskanie czasu powyżej 4 min 06 s dla kobiet i 6 min 59 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).
  Uwagi:

  • Kandydat ma obowiązek przystąpić do obu testów sprawnościowych, nie przystąpienie do któregokolwiek z testów skutkuje nie zaliczeniem całego egzaminu sprawnościowego i nie dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikującego,
  • Nie zaliczenie testu sprawnościowego (np. kontuzja w tracie próby, przerwanie próby, przekroczenie limitu czasowego) jest równoznaczne z ocena niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego
  • W biegu na 800 m i 1500 m nie jest dozwolone używanie obuwia wyczynowego (kolce).
  • Biegi na stadionie odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • skok w dal z miejsca – kandydat wykonuje próbę z ustawienia przodem przed linią odbicia. Po wylądowaniu kandydata na zeskoczni, egzaminator zaznacza ślad lądowania pozostawiony najbliżej linii odbicia przez którąkolwiek część ciała, wynik skoku jest odczytywany z dokładnością do 1cm. Kandydat ma prawo do wykonania trzech prób, liczy się najlepszy wynik. Kandydaci wykonują skoki wg kolejności z listy, w seriach.

  Próba jest nieważna:

 • jeśli odbicie poprzedzi naskok,
 • jeśli podczas odbicia kandydat przekroczy linię odbicia,
 • jeśli po wylądowaniu kandydat dotknie którąkolwiek częścią ciała miejsca poza zeskocznią bliżej niż najbliższy pozostawiony ślad na zeskoczni,
 • jeśli po wykonaniu skoku kandydat wraca z powrotem przez zeskocznię (cofa się w stronę linii odbicia).
 • Bieg po kopercie – kandydat wykonuje próbę ze startu wysokiego z miejsca, bez nabiegu, ustawiając się bezpośrednio przed linią startową, która jest umieszczona prostopadle do środkowego stojaka w odległości 5,5 m i jest równoległa do jednej z przekątnych prostokąta tworzącego kopertę.

  Kandydat startuje samodzielnie bez uprzedniej komendy prowadzącego egzamin (pomiar fotokomórką).

  Kandydat obiega trzykrotnie wyznaczoną trasę omijając stojaki (chorągiewki) – zgodnie z ryciną. Po ostatnim, trzecim okrążeniu i minięciu ostatniego stojaka kandydat biegnie w stronę linii mety, która znajduje się w przedłużeniu linii startu (rycina).

  Próbę uznaje się za nieważną (egzaminator przerywa bieg) w momencie:
  • przewrócenia którejkolwiek chorągiewki,

  • umyślnego chwytu poruszonej chorągiewki,

  • błędnej kolejności omijania chorągiewek, niezgodnej z wytyczoną trasą.

Kandydat ma prawo do wykonania dwóch prób, liczy się lepszy czas.

Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty wielobojowe (punktacja testu sprawności fizycznej)O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.

3. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej.

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich (wykaz) zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej” za tę część postępowania kwalifikacyjnego.

Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie lub Okręgowe Związki Sportowe (w zależności od rodzaju klasy). Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).
Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego)

5. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2015 i 2016 po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego lub zwolnienia z egzaminu sprawnościowego (patrz pkt. 5), będą przyjęci na studia.

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia), konieczne dokumenty

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne  upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy), 
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym,
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 17 złotych), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością.
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.