zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

WF w SM studia I stopnia

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności oraz kompetencje z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, które pozwalają oddziaływać na organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia pracy w: przedszkolach i szkołach podstawowych – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela; instytucjach oświatowych oraz instytucjach kultury fizycznej, zgodnie z warunkami zyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie określonymi przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz w strukturach służb mundurowych   Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ponadto, potrafi projektować i realizować programy treningowe dostosowane do potrzeb służ mundurowych, mające na celu rozwój  specjalnej sprawności fizycznej lub zwiększenie wydolności fizycznej organizmu osób  wykonujących zadania w zróżnicowanych i ekstremalnych warunkach środowiska zewnętrznego. Posiada umiejętności i kompetencje w zakresie określania predyspozycji fizycznych do służby w formacjach mundurowych. Dokonywania pomiaru i oceny wydolności fizycznej i sprawności fizycznej, której wysoki poziom determinuje skuteczne wykonywanie zadań służbowych. Legitymizuje się wysoką sprawnością fizyczną co umożliwia demonstrowanie ćwiczeń fizycznych. Posiada kwalifikacje instruktora technik i taktyki interwencji/samoobrony, gimnastyki podstawowej,  instruktora  wybranych zespołowych  gier sportowych (piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej lub koszykówki) oraz uprawnienia ratownika wodnego i instruktora pływania.

Jest przygotowany do pracy m.in. w Policji, Służbie Wojskowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Gminnej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, w Służbach Specjalnych (AW, ABW), BOR.

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

 • czynny od 25.06.2018 do 26.07.2018

Godziny pracy:

 • w godz. 10.00–15.00

Telefony informacyjne:

 • 660 173 129 - od 25.06.2018 do 26.07.2018 w godz. pracy Komisji
 • 12 683 11 32 - od 25.06.2018 do 26.07.2018 w godz. pracy Komisji
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 70 miejsc

 • Termin rejestracji elektronicznej od 25.06.2018 do 11.07.2018
 • Termin egzaminu sprawnościowego: 13.07.2018
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 15.07.2018
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów:  16-18.07.2018

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni złożyć dokumenty w Sekretariacie WKR;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem na konto 92 1240 2294 1111 0010 3965 0804). Opłata jest bezzwrotna;
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych. Zaświadczenie należy dostarczyć na egzamin z pływania (dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu sprawnościowego).

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, określające datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczoną przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski Związek Sportowykandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji,
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej
– poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów , spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą... a następnie  przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

2. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

 • pływanie na dystansie 50 metrów;
  Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 30 s dla kobiet i 1 min 20 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);
 • bieg na 800 metrów dla kobiet i 1500 metrów dla mężczyzn;
  Uzyskanie czasu powyżej 4 min 06 s dla kobiet i 6 min 59 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę).
  Uwagi:

  • kandydat ma obowiązek przystąpić do obu testów sprawnościowych, nie przystąpienie do któregokolwiek z testów skutkuje nie zaliczeniem całego egzaminu sprawnościowego i nie dopuszczeniem do dalszego postępowania kwalifikującego,
  • niezaliczenie testu sprawnościowego (np. kontuzja w tracie próby, przerwanie próby, przekroczenie limitu czasowego) jest równoznaczne z ocena niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego
  • w biegu na 800 m i 1500 m nie jest dozwolone używanie obuwia wyczynowego (kolce).
  • biegi na stadionie odbywają się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • skok w dal z miejsca – kandydat wykonuje próbę z ustawienia przodem przed linią odbicia. Po wylądowaniu kandydata na zeskoczni, egzaminator zaznacza ślad lądowania pozostawiony najbliżej linii odbicia przez którąkolwiek część ciała, wynik skoku jest odczytywany z dokładnością do 1cm. Kandydat ma prawo do wykonania trzech prób, liczy się najlepszy wynik. Kandydaci wykonują skoki wg kolejności z listy, w seriach.

  Próba jest nieważna:

 • jeśli odbicie poprzedzi naskok,
 • jeśli podczas odbicia kandydat przekroczy linię odbicia,
 • jeśli po wylądowaniu kandydat dotknie którąkolwiek częścią ciała miejsca poza zeskocznią bliżej niż najbliższy pozostawiony ślad na zeskoczni,
 • jeśli po wykonaniu skoku kandydat wraca z powrotem przez zeskocznię (cofa się w stronę linii odbicia).
 • Bieg po kopercie – kandydat wykonuje próbę ze startu wysokiego z miejsca, bez nabiegu, ustawiając się bezpośrednio przed linią startową, która jest umieszczona prostopadle do środkowego stojaka w odległości 5,5 m i jest równoległa do jednej z przekątnych prostokąta tworzącego kopertę.

  Kandydat startuje samodzielnie bez uprzedniej komendy prowadzącego egzamin (pomiar fotokomórką).

  Kandydat obiega trzykrotnie wyznaczoną trasę omijając stojaki (chorągiewki) – zgodnie z ryciną. Po ostatnim, trzecim okrążeniu i minięciu ostatniego stojaka kandydat biegnie w stronę linii mety, która znajduje się w przedłużeniu linii startu (rycina).

  Próbę uznaje się za nieważną (egzaminator przerywa bieg) w momencie:
  • przewrócenia którejkolwiek chorągiewki,

  • umyślnego chwytu poruszonej chorągiewki,

  • błędnej kolejności omijania chorągiewek, niezgodnej z wytyczoną trasą.

Kandydat ma prawo do wykonania dwóch prób, liczy się lepszy czas.

Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty wielobojowe (punktacja testu sprawności fizycznej). O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.

3. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej.

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich (wykaz) może być podstawą zwolnienia z egzaminu z pływania przy jednoczesnym przyznaniu punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą gradacją:

 • 300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
 • 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
 • 100 pkt – klasa sportowa I

O przystąpieniu lub odstąpieniu od egzaminu decyduje kandydat.

Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis  i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji). Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zachowuje ważność przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa przez dwa lata od daty jej uzyskania ( do końca roku kalendarzowego).
O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmie WKR.

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury, wynik egzaminu sprawnościowego lub za  klasę sportową.

6. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2015 i 2016 po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego lub zwolnienia z egzaminu sprawnościowego (patrz pkt. 5), będą przyjęci na studia.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne  upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy), 
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 8. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 17 złotych), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością.
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.