2-LETNIE STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Terminy składania dokumentów i limity miejsc: (Uwaga: zmiana terminów)

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 120

Rekrutacja na studia II stopnia - stacjonarne, na rok akademicki 2017/2018 została zakończona.

 

Studia drugiego stopnia niestacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

UWAGA !!! Nowy przedłużony termin rekrutacji !!!

Rejestracja w ESR oraz termin zaksięgowanej opłaty rekrutacyjnej na wskazanym koncie do dnia 05.10.2017r., do godz. 13:00.

Planowany termin ogłoszenia wyników 05.10.2017r.

Termin potwierdzania chęci studiowania 06.10.2017r. w godz. 10:00-12:00

UWAGA !!! Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia z listy z 29.09.2017 r. (patrz - wyniki), proszone są o potwierdzenie chęci studiowania w dniach: 02.10.2017 r. (10:00-12:00), 03.10.2017 r. (10:00-12:00) lub 05.10.2017 r. (9:00-11:00).

 

 

W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się we wrześniu zgodnie z zarządzeniem Rektora i harmonogramem ogłoszonym przez WKR. Stosowny komunikat ogłoszony będzie nie później niż 30 lipca br.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) lub studia jednolite magisterskie i uzyskały dotychczas efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów. 

Opis efektów kształcenia stanowiących podstawę podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja znajduje się poniżej.

Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia ( lub studiach jednolitych magisterskich) zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie. 

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym

Studia drugiego stopnia stacjonarneniestacjonarne

 • ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, w której uwzględniana jest średnia ocen uzyskanych ze studiów I stopnia. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwej oceny niezgodnej z oceną wystawioną w zaświadczeniu lub w suplemencie w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia,
 • opłata za postępowanie kwalifikacyjne - termin w którym opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF - 19.07.2017 r, 
  Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi 19.07.2017 r. lub istnieje obawa, że opłata nie zostanie zaksięgowana w terminie, kandydat  zobowiązany jest do dnia 19.07.2017 r. do godz.15.00 przedstawić potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w Sekretariacie WKR lub mailem na adres komisji. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia), konieczne dokumenty

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał do wglądu) lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru, lub kserokopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał do wglądu),
 3. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik 13)
 5. zaświadczenie wydane przez Dziekanat studiów I stopnia z wpisanym wynikiem średniej ocen i skali stosowanej w danej uczelni lub kserokopię suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala (załącznik 7),
 6. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (oryginał do wglądu) w przypadku cudzoziemców,
 7. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Turystyki i Rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 8. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością (oryginał do wglądu)
 10. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 12).
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 12. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 13. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 17 zł za legitymację;  absolwenci studiów I stopnia  AWF w Krakowie podejmujący studia w macierzystej uczelni zachowują prawo do ELS (legitymacji) i są zwolnieni z opłaty za legitymację na studiach II stopnia.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na liście rankingowej.

 

Opis efektów kształcenia stanowiących podstawę podjęcia studiów

1.1. Efekty w zakresie wiedzy:

 1. ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu człowieka,
 2. zna metody oceny możliwości i potrzeb podejmowania przez człowieka aktywności w zakresie turystyki i rekreacji,
 3. ma wiedzę z zakresu psychologicznych i społecznych uwarunkowań podejmowania aktywności turystycznej i rekreacyjnej,
 4. zna ogólne zasady funkcjonowania grupy społecznej, komunikowania się oraz przebiegu interakcji międzyludzkich w kontekście turystyki i rekreacji.
 5. zna zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 6. zna zasady promocji i ochrony zdrowia, poprawy stylu życia i sposobu żywienia, a także rozumie rolę turystyki i rekreacji w promocji zdrowia i profilaktyce chorób cywilizacyjnych ,
 7. ma podstawową wiedzę o uwarunkowaniach środowiskowych funkcjonowania organizmu, zna metody diagnozowania jego przeciążenia i mechanizmy działania powszechnie stosowanych zabiegów odnowy biologicznej,
 8. zna podstawowe uwarunkowania prawne, etyczne i organizacyjne działalności zawodowej w zakresie turystyki i rekreacji,
 9. zna wybrane pojęć z zakresu dziedzin związanych z turystyką i rekreacją, w tym nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych,
 10. ma podstawową wiedzę o turystyce i rekreacji jako gałęzi gospodarki i zna ogólne zasady przedsiębiorczości charakterystycznej dla niej,
 11. zna i rozumie podstawowe pojęcia własności intelektualnej i zasady jej ochrony,
 12. ma podstawową znajomość dziedzictwa kultury i sztuki i rozumie jego wartość dla tożsamości społeczeństwa i atrakcyjności turystycznej kraju.

1.2. Efekty w zakresie umiejętności:

 1. posiada umiejętności techniczne, manualne i ruchowe związane z turystyką i rekreacją,
 2. potrafi dobrać i wykorzystać sprzęt do zajęć realizowanych w zakresie turystyki i rekreacji,
 3. potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną
 4. posiada umiejętność dostrzegania problemów zdrowotnych, ekonomicznych i społecznych związanych z uczestnictwem w turystyce i rekreacji, 
 5. potrafi przygotowywać osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku do racjonalnego spędzania czasu wolnego i podejmować wobec nich działania edukacyjne,
 6. potrafi ocenić możliwości podejmowania wysiłku lub działania w warunkach zagrożenia w różnych formach turystyki i rekreacji , rozpoznać stan zagrożenia życia poszkodowanego a także rozpoznać wybrane stany chorobowe oraz działać w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 7. potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych,
 8. potrafi interpretować dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w różnych formach turystyki i rekreacji i przygotować analizę ekonomiczną przedsięwzięcia na potrzeby własnej działalności ,
 9. potrafi ocenić poprawność i prowadzić dokumentację związaną z wykonywaniem zawodu lub świadczeniem usług turystycznych lub rekreacyjnych,
 10. potrafi zaplanować, zorganizować i zrealizować zajęcia turystyczne i rekreacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczestników i dostępnych warunków, w tym ocenić przydatność przestrzeni i jej zagospodarowania, warunków naturalnych, walorów przyrodniczych i antropogenicznych ,
 11. posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu prezentującego własne działania lub analizę danych dostępnych w zewnętrznych źródłach
 12. posiada umiejętność ustnego prezentowania własnych działań i ocen,
 13. potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i gospodarcze zachodzące w sferze turystyki i rekreacji
 14. potrafi w zakresie podstawowym, wdrażać funkcje zarządzania w organizacji
 15. posiada umiejętności językowe w zakresie turystyki i rekreacji odpowiadające przynajmniej w odniesieniu do jednego języka obcego poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.3. Kompetencje społeczne:

 1. jest zdolny do uzupełniania wiedzy i doskonalenia,
 2. realistycznie ocenia swoje możliwości i kompetencje,
 3. kieruje się zasadami etyki zawodowej,
 4. jest zdolny do pracy w zespole, odpowiedzialny, wykonuje zadania niezawodnie i punktualnie,
 5. sprawnie komunikuje się z ludźmi, także w warunkach stresu,
 6. przekazywaną wiedzą potrafi zainteresować osoby o różnym poziomie wykształcenia
 7. dba o bezpieczeństwo uczestników turystyki i rekreacji,
 8. dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędny do kształcenia się i wykonywania zadań zawodowych.

W przypadku stwierdzenia, że wymagane efekty nie zostały osiągnięte dziekan może skierować kandydata na zajęcia uzupełniające.