Sekretariat WKR

Rekrutacja na studia I stopnia (licencjackie) - stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) na rok akademicki 2017/2018 została zakończona

Godziny pracy - wrzesień

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

w dn. 6-7.09.2017r., w godz. 10:00-12:00

w dn. 12-14.09.2017r., w godz. 10:00-12:00

w dn. 18-22.09.2017r., w godz. 10:00-13:00

Telefony informacyjne

 • +48 660 173 132 - w godzinach pracy sekretariatu
 • +48 12 683 1429 - w godzinach pracy sekretariatu
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy i limity miejsc

3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 180

Rekrutacja na studia I stopnia - stacjonarne, na rok akademicki 2017/2018 została zakończona.

Studia I stopnia niestacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Rekrutacja na studia I stopnia - niestacjonarne (zaoczne), na rok akademicki 2017/2018 została zakończona

W przypadku, gdy na określonym kierunku i trybie studiów liczba kandydatów będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, dodatkowa rekrutacja odbędzie się we wrześniu zgodnie z zarządzeniem  Rektora i  harmonogramem  ogłoszonym przez WKR. Stosowny komunikat ogłoszony będzie nie później niż 30 lipca br.

 

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż w dniu podanym powyżej.

1)  Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik  matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z dowolnego przedmiotu (przedmiot A – jeden przedmiot do wyboru np.: j. polski, matematyka, biologia, itp.) i języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański lub włoski (przedmiot B – jeden język do wyboru). Wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Wynik matury dwujęzycznej z języka obcego przeliczany jest na punkty według zasady 1% = 1,5 punktu, nie więcej jednak niż 150 pkt..

2)  Dla kandydatów ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) przelicza się proporcjonalnie średnią arytmetyczną ocen wyliczanych ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych w danej szkole (oceny uzyskane na maturze nie są wliczane do średniej) na punkty, według zasady, że w skali od 1 do 6, średnia 2,0 odpowiada 60 pkt, a średnia 6,0 odpowiada 200 pkt. W skali od 2 do 5 średnia 3,0 odpowiada 60 pkt, a średnia 5,0 odpowiada 200 pkt.
Wyniki punktowe uwzględniane są w ogólnej liście rankingowej razem z kandydatami z nową maturą.

3) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z 2016 i 2017 roku z geografii i nautologii, biologii, historii, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym lub wiedzy ekologicznej, języka obcego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego lub hiszpańskiego) – po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia – będą przyjmowani na studia.

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym

A. Kandydaci z nową maturą:

 • ankieta osobowa (podanie) przesyłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR.
  Uwaga: rejestrując się w ESR (wypełniając ankietę osobową - podanie) kandydaci wpisują wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych tzn. z języka obcego i dodatkowego wybranego przedmiotu przez kandydata. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

B. Kandydaci ze starą maturą (zdający egzamin do 2004 r.), maturą uzyskaną za granicą, matura dwujęzyczną, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni złożyć niżej wymienione dokumenty w Sekretariacie WKR:

 • ankietę osobową (podanie) przesłaną drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, wydrukowaną i podpisaną,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

C. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych winni złożyć niżej wymienione dokumenty w Sekretariacie WKR:

 • ankietę osobową (podanie) przesłaną drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR, wydrukowaną i podpisaną,
 • kserokopię zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych oraz pozostałe dokumenty wymagane przy zapisie na studia (oryginał do wglądu),
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia), konieczne dokumenty

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy.

W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. ankietę osobową (podanie), wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości a w przypadku starej matury świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo dojrzałości (oryginały do wglądu),
 3. kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku cudzoziemców,
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku turystyki i rekreacji oraz określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 7. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dla osób z niepełnosprawnością,
 8. deklarację wyboru języka obcego (załącznik nr 11),
 9. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 10. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 11. dowód wpłaty (nr konta: 94 1240 2294 1111 0010 3965 1641) 17 zł za legitymację.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia lub nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie lub świadomie wprowadzą w błąd Komisję podając nieprawdziwe dane, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności na liście rankingowej.