2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia II stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc - 35

Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna od 01.07.2017 do 14.07.2017 r.

Termin w którym opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF - 14.07.2017 r.

Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi 14.07.2017 r. Kandydat  zobowiązany jest do dnia 15.07.2017 r. do godz. 13.00 przedstawić potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w Sekretariacie WKR. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy egzaminów, ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:

Planowany termin egzaminu: 19.07.2017 r. 

Planowany termin ogłoszenia wyników*: 20.07.2017 r. 

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 21-24.07.2017 r.

*Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WKR.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

- na studia stacjonarne

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Terapia Zajęciowa.

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki terapii zajęciowej z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi – 0 pkt.

Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym

 • Zarejestrowanie się oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia w ESR na stronie internetowej – https://rekrutacja.awf.krakow.pl. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF w terminie określonym przez WKR. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia)

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć:

 1. Podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał (do wglądu) i kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Terapia Zajęciowa lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2017 r.),
 3. Zaświadczenie wydane przez Dziekanat studiów I stopnia z wpisanym wynikiem średniej ocen i skali stosowanej w danej uczelni lub kserokopię suplementu (oryginał do wglądu), w którym są uwzględnione średnia ocen i skala (załącznik nr 8) dotyczy studiów niestacjonarnych,
 4. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik)
 5. Oryginał (do wglądu) i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 6. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 7. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 8. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia Zajęciowa, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 9. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
 10. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 11. Deklaracja wyboru języka obcego (załączniki nr 9-12),
 12. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 13. Dowód wpłaty za legitymację i indeks.

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.