zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Terapia zajęciowa - studia drugiego stopnia

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

 • w wyznaczonych obiektach AWF al. Jana Pawła II czynny od 25.06.2018 do 27.07.2018

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00
 • oraz w soboty 14.07; 21.07.2018 w godz. 10.00–13.00

Telefony informacyjne

 • 660 173 131 – od 13.06.2018 - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
 • 12 683 1421 – od 25.06.2018 do 27.07.2018 - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA! na rok akademicki 2018/19 nie jest przewidziana rekrutacja na kierunek Terapia zajęciowa w trybie niestacjonarnym

2-LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 34

 • Termin rejestracji elektronicznej: od 11.06.2018 do 16.07.2018
 • Termin egzaminu: 19.07.2018
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 20.07.2018
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 21-24.07.2018

Dokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WKR.

- na studia stacjonarne

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Terapia Zajęciowa.

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki terapii zajęciowej z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi – 0 pkt.

Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 • Zarejestrowanie się oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia w ESR na stronie internetowej – https://rekrutacja.awf.krakow.pl. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF w terminie określonym przez WKR. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć:

 1. ankietę osobową (podanie) o podjęciu studiów wydrukowaną z ESR i podpisaną
 2. oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku terapia zajęciowa lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2018),
 3. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 13),
 4. oryginał (do wglądu) i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 5. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku terapia zajęciowa określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, skierowanie na badania można uzyskać (wydrukować) w ESR po zaksięgowaniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne na koncie AWF,
 7. oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością).
 8. deklaracja wyboru języka obcego (załącznik nr 9).
 9. oświadczenie o podjęciu studiów,
 10. dowód wpłaty za legitymację.

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.