zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Terapia zajęciowa - studia pierwszego stopnia

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

 • w wyznaczonych obiektach AWF al. Jana Pawła II czynny od 25.06.2018 do 27.07.2018

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00
 • oraz w soboty 14.07; 21.07.2018 w godz. 10.00–13.00

Telefony informacyjne

 • 660 173 131 – od 13.06.2018 - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
 • 12 683 1421 – od 25.06.2018 do 27.07.2018 - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! na rok akademicki 2018/19 nie jest przewidziana rekrutacja  na kierunek Terapia zajęciowa w trybie niestacjonarnym

 

UWAGA KANDYDACI! prosimy o sprawdzanie informacji w sprawie ewentualnej dodatkowej rekrutacji na kierunek Terapia zajęciowa - aktualnie  - do 17 lipca przyjmujemy zapisy osób z listy rezerwowej

3-LETNIE STACJONARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 70

 • Termin rejestracji elektronicznej od 11.06.2018 do 8.07.2018
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 10.07.2018
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 11-13.07.2018

Dokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podana każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

*Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WKR.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (opłata tylko przelewem bankowym).  Wysokość opłaty i numer konta zostaną podane po zakończeniu rejestracji w ESR. Opłata jest bezzwrotna. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF w terminie określonym przez WKR.

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki. Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku)

Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – jednego z przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1% = 1,5 pkt. 

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2017 i 2018 z biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki  po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku)

Kandydaci ze starą maturą (muszą przedstawić do wglądu świadectwo maturalne z wynikami matury w Sekretariacie WKR nie później niż w dniu zakończenia rejestracji).

Ocenie podlega wynik części pisemnej starej matury jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki, który przeliczany będą na punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze
do 1991 roku włącznie
oceny uzyskane na maturze
po 1991 roku
    celujący (6,0) = 100 pkt.
bardzo dobry (5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) =  80 pkt.
dobry (4,0) =  70 pkt. dobry (4,0) =  60 pkt.
dostateczny (3,0) =  30 pkt. dostateczny (3,0) =  40 pkt.
    dopuszczający (2,0) =  30 pkt.

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego  tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla nowej i starej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

 • Rejestracja w ESR ze strony internetowej – https://rekrutacja.awf.krakow.pl. Rejestrując się kandydat z nową maturą wpisuje wynik z matury z jednego z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów z części pisemnej - biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki – poziom podstawowy lub rozszerzony. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia. 
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF nie później niż w terminie wyznaczonym przez WKR. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.
 • Oryginał i kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z biologii, wiedzy o społeczeństwie lub matematyki - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2017 i 2018. Zaświadczenie to należy przedstawić w Sekretariacie WKR najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.
 • Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości z ocenami z matury – dotyczy kandydatów ze starą maturą. Świadectwo należy przedstawić w Sekretariacie WKR najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną,
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości,
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Terapia Zajęciowa, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 5. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
 6. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 7. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik nr 13),
 8. Dowód wpłaty za legitymację - 17 zł (na ten sam rachunek, na który była wnoszona opłata rekrutacyjna)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci studenci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.