Podkategorie

 • TER studia I stopnia

  Studia pierwszego stopnia z zakresu Terapii zajęciowej adresowane są do absolwentów szkół średnich posiadających egzamin dojrzałości. Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu licencjata terapii zajęciowej.

  Studenci są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

  Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. client centred practice) oraz opartej na badaniach naukowych (EBP).Program studiów przygotowuje również do pracy w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

  Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać zainteresowania zawodowe studentów.

  Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia

 • TER studia II stopnia

  Studia drugiego stopniasą adresowane do absolwentów studiów zawodowych z tytułem licencjata, kierunku terapia zajęciowa Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, absolwenci otrzymują tytuł magistra terapii zajęciowej.

  Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do diagnostyki pacjenta  oraz planowania procesu terapii zajęciowej, dokumentowania przebiegu prowadzonej terapii, prowadzenia badań naukowych w zakresie terapii zajęciowej, umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym, kierowania zespołem terapeutycznym oraz zarządzania placówkami oferującymi usługi z zakresu terapii zajęciowej. Studia II stopnia uwypuklają charakterystyczne dla nowoczesnych światowych i europejskich trendów rozumienie terapii zajęciowej, a ukończenie studiów II stopnia wzmacnia tożsamość zawodową terapeutów zajęciowych oraz przyczyni się do podniesienia ich statusu nie tylko w zespole terapeutycznym, lecz także w odbiorze społecznym

  Absolwenci studiów II stopnia na kierunku terapia zajęciowa są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

  Absolwenci studiów II stopnia zyskują doświadczenie oraz mają pogłębione rozumienie mechanizmów zachowania się człowieka w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością oraz w różnych sytuacjach życiowych; skuteczne komunikowanie się z różnymi grupami pacjentów, wykorzystywanie w praktyce metod i środków oddziaływania na grupę, jak i na jednostkę; pogłębianie umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym; interpretowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa, psychologii klinicznej, antropologii i etyki; posługiwanie się różnymi formami, technikami i metodami terapii zajęciowej, m.in.: praca autobiograficzna, komunikacja alternatywna, metody specjalne (Bobath/ Sherborn i inne), terapia Snoezelen, aktywne formy ruchowe, co podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy.