Terapia Zajęciowa

Studenci są kształceni zgodnie z standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. client centred practice) oraz opartej na badaniach naukowych (EBP). Program studiów przygotowuje również do pracy w multidyscyplinarnym zespole terapeutycznym.

Plan studiów daje także możliwość wyboru licznych atrakcyjnych przedmiotów, które mogą rozwijać zainteresowania zawodowe studentów. W trakcie studiów I stopnia studenci mają możliwość dokumentowania rozwoju kompetencji w zakresie studiowanego kierunku, przygotowania się  do świadomego, opartego na refleksji uczenia się oraz rozwijanie świadomości posiadanych kompetencji i przygotowania do kształcenia ustawicznego (portfolio). Zajęcia na studiach I stopnia są prowadzone w formie warsztatowej oraz z wykorzystywanie metod dydaktycznych opartych na metodzie problem based learning i elementach metod coachingowych.

Studia kończą się egzaminem i uzyskaniem tytułu licencjata terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do diagnostyki pacjenta oraz planowania procesu terapii zajęciowej, dokumentowania przebiegu prowadzonej terapii, prowadzenia badań naukowych w zakresie terapii zajęciowej, umiejętności pracy w zespole interdyscyplinarnym, kierowania zespołem terapeutycznym oraz zarządzania placówkami oferującymi usługi z zakresu terapii zajęciowej. Studia II stopnia uwypuklają charakterystyczne dla nowoczesnych światowych i europejskich trendów rozumienie terapii zajęciowej, a ukończenie studiów drugiego stopnia wzmacnia tożsamość zawodową terapeutów zajęciowych oraz przyczyni się do podniesienia ich statusu nie tylko w zespole terapeutycznym, lecz także w odbiorze społecznym

Absolwenci studiów mają możliwość kontynuowania procesu dokumentowania rozwoju kompetencji, przygotowania się  do świadomego, opartego na refleksji uczenia się oraz rozwijanie świadomości posiadanych kompetencji i przygotowania do kształcenia ustawicznego (portfolio). Absolwenci zyskują doświadczenie oraz mają pogłębione rozumienie mechanizmów zachowania się człowieka w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością oraz w różnych sytuacjach życiowych; skuteczne komunikowanie się z różnymi grupami pacjentów, wykorzystywanie w praktyce metod i środków oddziaływania na grupę, jak i na jednostkę; pogłębianie umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym; interpretowanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa, psychologii klinicznej, antropologii i etyki; posługiwanie się różnymi formami, technikami i metodami terapii zajęciowej, m.in.: praca autobiograficzna, komunikacja alternatywna, metody specjalne (Bobath/ Sherborn i inne), terapia Snoezelen, aktywne formy ruchowe, co podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra terapii zajęciowej. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia – studiów doktoranckich.