Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Planowana liczba miejsc: 6

Terminy:

Rejestracja w ESR do 30.08.2019

(uwaga: termin rejestracji elektronicznej i składania dokumentów został przedłużony!)

Rozmowa kwalifikacyjna: termin zostanie podany do 30.08.2019

Planowany termin ogłoszenia wyników: 14.09.2019

Termin potwierdzania podjęcia studiów: od 14.09.2019

Zasady ogólne

 1. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AWF w Krakowie odbywa się w drodze konkursu, zgodnie z art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1669)
 2. Dyrektor Szkoły Doktorskiej AWF powołuje komisję rekrutacyjną do dnia 30 czerwca 2019 roku.
 3. W skład komisji rekrutującej Kandydatów wchodzą: Dyrektor, Za-ca dyrektora, oraz trzech członków Kolegium Szkoły Doktorskiej.
 4. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej zostanie przeprowadzona w terminie od 1sierpnia do 14 września 2019 roku.
 5. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się Kandydat, który:
  1. legitymuje się tytułem magistra lub równorzędnym, lub posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała,
  2. kierunek ukończonych przez kandydata studiów wyższych nie musi być zgodny z dyscypliną, w której Kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
  3. uzyskał średnią ocen ze studiów magisterskich nie niższą, niż 4.0.
 6. Do Szkoły Doktorskiej AWF w roku 2019/2020 zostanie przyjętych 6 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 7. Po uprzedniej rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacyjnym Kandydat przedkłada w terminie do 19 sierpnia 2019 roku następujące dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania on-line ze strony Szkoły Doktorskiej),
  2. kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub jego odpowiednik (oryginał do wglądu na żądanie komisji kwalifikującej),
  3. zaświadczenie o średniej ocenie ukończenia studiów,
  4. potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
  5. projekt zamierzonej rozprawy doktorskiej w formacie pdf,
  6. naukowe Curriculum Vitae,
  7. pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego, wyspecjalizowanego w przedmiotowej problematyce badawczej, na objęcie opieką naukową pracy doktorskiej,
  8. prace naukowe w formie elektronicznej, lub oświadczenie Redakcji czasopisma o przyjęciu artykułów do druku,
  9. zaświadczenie o udziale Kandydata w realizacji grantu wydane przez kierownika grantu (nieobowiązkowo),
  10. dodatkowo osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może przesłać więcej niż jedną rekomendację samodzielnego pracownika naukowego, inne niż wymagane dyplomy, certyfikaty udziału w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, raporty, ekspertyzy i inne dokumenty poświadczające zdobyte kompetencje naukowe oraz wykonane opracowania naukowe (nieobowiązkowo).
 8. Weryfikacja formalna dokumentów i merytoryczna ocena kompetencji Kandydata niezbędnych do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej odbędzie się w terminie
  od 20 sierpnia do 13 września 2019 roku.

I etap kwalifikacji - ocena złożonej przez Kandydata dokumentacji

 1. W pierwszym etapie komisja rekrutacyjna ocenia zgłoszenia Kandydatów na podstawie nadesłanej dokumentacji według poniższych kryteriów.

9.1. Wartości projektu badawczego wynikającej z oceny:

 1. zgodności projektu badawczego z profilem naukowym Szkoły Doktorskiej,
 2. oryginalności badań,
 3. wartości zastosowanej metodologii badań i prawidłowości doboru narzędzi pomiarowych,
 4. znajomości aktualnego stanu wiedzy w zakresie podejmowanego tematu badań,
 5. możliwości zrealizowania zamierzonych badań,
 6. przedstawienia harmonogramu realizacji projektu badawczego,
 7. możliwości zapewnienia opieki naukowej przez promotora.

Ocena merytoryczna projektu badawczego poprzedzona będzie oceną zgodności tematyki projektu z dyscypliną badań nauk o kulturze fizycznej. Komisja kwalifikacyjna (każdy z jej członków) oceni w ujęciu punktowym zgodność tematyki projektu badawczego z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej, według kryterium: brak zgodności z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej – 0, zgodność z dyscypliną nauk o kulturze fizycznej – 1.

W przypadku uzyskania na tym etapie postępowania mniejszej łącznej liczby punków niż 3, nie będzie przeprowadzana dalsza merytoryczna ocena projektu badawczego.

Kandydat za przedstawiony projekt badawczy może otrzymać maksymalnie
50 punktów. Każdy z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 10 punktów (punkty przyznane przez poszczególnych egzaminatorów są sumowane).

9.2. Osiągnięć twórczych i naukowych Kandydata

Za udokumentowane osiągnięcia twórcze i naukowe (zwłaszcza w formie publikacji) Kandydat otrzymuje punkty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego
2019 roku w sprawie ewaluacji działalności naukowej - Dz.U. z 2019 roku poz. 392). Laureaci „Diamentowego Grantu" otrzymują za swoje osiągnięcia dodatkowo 30 punktów.

9.3. Udziału Kandydata w grantach

Kandydat otrzymuje od każdego z egzaminatorów od 0 -10 punktów w zależności od rangi grantu i roli Kandydata, jako wykonawcy grantu, który uzyskał finansowanie w drodze konkursu, potwierdzone przez kierownika grantu.

9.4. Średniej ocen ukończenia studiów

Kandydat za ocenę na dyplomie ukończenia studiów magisterskich otrzymuje punkty według następującej skali:

 • ocena 4.91 – 5.0 - 10 pkt.,
 • ocena 4.81 – 4,9 - 9 pkt.,
 • ocena 4.71 – 4.8 - 8 pkt.,
 • ocena 4.61 – 4.7 - 7 pkt.,
 • ocena 4.51 – 4.6 - 6 pkt.,
 • ocena 4.41 – 4.5 - 5 pkt.,
 • ocena 4.31 – 4.4 - 4 pkt.,
 • ocena 4.21 – 4.3 - 3 pkt.,
 • ocena 4.11 – 4.2 - 2 pkt.,
 • ocena 4.00 – 4.1 - 1 pkt.

W przypadku stosowania innej skali ocen na dyplomie, nastąpi przeliczenie punktów proporcjonalnie do zastosowanej skali.

 1. W wyniku oceny pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego komisja wyłania Kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania konkursowego.

II etap kwalifikacji - rozmowa z Kandydatem

 1. Drugi etap oceny – rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie od 2 do 13 września 2019 roku na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Dokładny termin, (miejsce i godzina) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej do dnia 30 sierpnia 2019 roku.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatem ma na celu ocenę predyspozycji do pracy naukowej oraz zainteresowań badawczych. W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegać będą odpowiedzi Kandydatów nt.:
  1. przedłożonego projektu badawczego (jego tematyki oraz harmonogramu realizacji),
  2. przedstawionego dorobku naukowego kandydata,
  3. motywacji do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej oraz indywidualnej ścieżki rozwoju naukowego,
  4. zainteresowań naukowych i preferencji w poznawaniu warsztatu badacza,
  5. dotychczasowych doświadczeń związanych z osiąganiem kompetencji zawodowych,
  6. realnej oceny możliwości prowadzenia badań związanych z realizacją pracy doktorskiej,
  7. pytań z zakresu dziedziny nauk o kulturze fizycznej,
  8. dotychczasowych doświadczeń badawczych, w tym pracy w zespołach badawczych,
  9. udokumentowanych kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (w tym zagranicznymi).

Każdy z członków komisji może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 5 punktów.

Ogłoszenie wyników

 1. Wynikiem obu etapów postępowania będzie lista rankingowa Kandydatów, którą ustali komisja rekrutacyjna i umieści w protokole postępowania rekrutacyjnego oraz na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej do dnia 14 września 2019 roku.
 2. Punkty w obu etapach postępowania będą sumowane. O ostatecznej pozycji Kandydata na liście rankingowej będzie decydować suma punktów uzyskanych w poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego.
 3. Na podstawie kolejności Kandydatów na liście rankingowej, Dyrektor wyda decyzje administracyjne o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 4. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach rekrutacji poprzez protokół umieszczony na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, pocztą elektroniczną oraz pocztą zwykłą (listy o przyjęciu), z tym, że decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej będzie doręczana za potwierdzeniem odbioru przesyłki drogą pocztową lub za pomocą innych środków wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
 5. Od decyzji Dyrektora o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej przysługuje prawo do odwołania składane w formie wniosku na piśmie do Prorektora ds. Studenckich o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji w protokole postępowania rekrutacyjnego oraz na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej.
 6. Prorektor ds. Studenckich rozpatrzy wnioski odwoławcze i wyda ostateczną decyzję w formie pisemnej, co do utrzymania w mocy bądź uchylenia pierwotnej decyzji administracyjnej Dyrektora. Powiadomienia w tej sprawie otrzymają na piśmie Dyrektor Szkoły oraz pocztą zwykłą zainteresowani Kandydaci, którzy złożyli odwołania od decyzji administracyjnej Dyrektora Szkoły Doktorskiej.
 7. Powyższe zasady rekrutacji mają zastosowanie w stosunku do wszystkich Kandydatów, niezależnie od ich obywatelstwa.
 8. Kandydaci nie będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są do wskazania adresu do doręczeń w kraju lub do wskazania w Polsce pełnomocnika do doręczeń.
 9. Niniejsze warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej uchwala Senat AWF w Krakowie do dnia 30 maja 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przepisy przejściowe

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej AWF na rok akademicki 2019/2020 odbędzie się w drodze konkursu zgodnie z niniejszym regulaminem, który zostanie podany do publicznej wiadomości do 31 maja 2019 r.