Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

 • czynny od 03.09.2018 do 14.09.2018

Godziny pracy:

 • w godz. 10.00–11.00

Telefony informacyjne:

 • 660 173 129 - od 03.09.2018 do 14.09.2018 w godz. pracy Komisji
 • 12 683 11 32 - od 03.09.2018 do 14.09.2018 w godz. pracy Komisji
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Planowana liczba miejsc: 6

Terminy egzaminów, ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:

Rozmowa kwalifikacyjna: 11.09.2018

Planowany termin ogłoszenia wyników: 12.09.2018

Termin potwierdzania podjęcia studiów: 13.09.2018

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do odbywania studiów doktoranckich.

 1. Rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, mającą na celu ocenę zainteresowań badawczych i predyspozycji do pracy naukowej, a w szczególności dotyczącą:
 1. przedłożonego projektu badawczego (jego tematyki, realności projektu badawczego),
 2. motywacji podjęcia studiów doktoranckich,
 3. dotychczasowych osiągnięć zawodowych,
 4. zainteresowań naukowych i preferencji co do specjalności,
 5. możliwości prowadzenia badań związanych z pracą doktorską.
Integralną częścią tego etapu egzaminu jest ocena zgodności tematyki projektu z naukami o kulturze fizycznej.
 1. Wyliczenie ilości punktów za ocenę na dyplomie magisterskim.
 2. Wyliczenie ilości punktów za osiągnięcia twórcze i naukowe.
 1. Kandydat za rozmowę kwalifikacyjną oraz ocenę zgodności tematyki projektu z naukami o kulturze fizycznej może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Wynika to z faktu, że w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi 6 egzaminatorów powołanych przez dziekana wydziału odpowiednim zarządzeniem, a każdy z nich może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 10 punktów (punkty przyznane przez poszczególnych egzaminatorów są sumowane):
 • przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej komisja egzaminacyjna (każdy jej członek) ocenia w ujęciu punktowym zgodność tematyki projektu z dziedziną nauk o kulturze fizycznej, według kryterium:
  słaba – 0, średnia – 1, dobra – 2, bardzo dobra – 3;
 • rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę złożonego projektu rozprawy doktorskiej pod względem podjętej przez kandydata tematyki, jak i możliwości zrealizowania zamierzonych badań, przeanalizowanie motywacji podejmowania studiów doktoranckich ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowo – badawczych kandydatów, a także powzięcie informacji szczegółowych o osiągnięciach naukowych i zawodowych kandydatów. Każdy z egzaminatorów może przyznać kandydatowi za tę część egzaminu od 0 do 7 punktów.
  Uzyskanie przez Kandydata za zgodność projektu z naukami o kulturze fizycznej mniejszej ilości punktów niż 10 lub uzyskanie za samą rozmowę kwalifikacyjną mniejszej ilości punktów niż 17 eliminuje kandydata z dalszego postępowania
 1. Kandydat za ocenę na dyplomie ukończenia studiów magisterskich otrzymuje punkty według następującej skali:
  ocena 5,0 - 10 pkt.,
  ocena 4,5 - 6 pkt.,
  ocena 4,0 - 3 pkt.,
  ocena 3,5 - 2 pkt.,
  ocena 3,0 - 1 pkt.
  W przypadku stosowania innej skali ocen na dyplomie, nastąpi przeliczenie punktów proporcjonalnie do zastosowanej skali.
 2. Za osiągnięcia twórcze i naukowe w formie publikacji kandydat otrzymuje punkty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pomnożone przez współczynnik 3 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej – (Dz.U. z 2014 r. poz.90)  oraz Komunikaty MNiSW w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację). Za każdą publikację w czasopiśmie recenzowanym nie objętym wyżej wymienioną punktacją ministerstwa przyznaje się 1 pkt.
 3. Laureaci „Diamentowego Grantu" otrzymuję dodatkowo 30 punktów za swoje osiągnięcia.
 4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego. Listę przyjętych ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.
 5. Kandydaci będą rejestrowali się na studia tylko poprzez Elektroniczny System Rekrutacyjny.

Rejestracja kandydatów poprzez ESR i składanie dokumentów w sekretariacie WKR na Studia Doktoranckie od 27.06.2018 r. do 05.09.2018 r.

Kandydat zgłasza się z dokumentami do Sekretariatu Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie w sekretariacie WKR Wydziału WFiS osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5).

W toku procedury przyjmowania dokumentów kandydat otrzymuje zawiadomienie o terminie egzaminu oraz Numer Identyfikacji Kandydata (NIK) nadany przez WKR. W celu identyfikacji kandydat będzie się posługiwał numerem NIK.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie jest zwolniony z opłaty rekrutacyjnej.

 

 • podanie wydrukowane i podpisane po zarejestrowaniu w ESR,
 • kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (oryginał do wglądu),
 • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • oświadczenie o wyborze języka obcego na egzaminie,
 • zarys projektu badawczego, mającego być podstawą przyszłej rozprawy doktorskiej (projekt powinien mieć układ zbliżony do układu wniosku o grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - wzór,
 • opinia samodzielnego pracownika nauki – przyszłego opiekuna naukowego.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (w wyjątkowych wypadkach przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 • oryginał dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (dyplom wraz z suplementem),
 • trzy fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dowód wpłaty za indeks i legitymację w wysokości 27 PLN,
 • w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej o pokryciu kosztów studiów.

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i trwają osiem semestrów (4 lata). Umożliwiają osiągnięcie specjalistycznej wiedzy w zakresie kultury fizycznej, przygotowują do samodzielnej i twórczej pracy naukowo – badawczej, a kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej, a także laureaci „Diamentowego Grantu” nieposiadający tytułu zawodowego magistra, a w przypadku studentów studiów jednolitych – również tytułu licencjata.