zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Planowana liczba miejsc: 6

Rejestracja Kandydatów poprzez ESR i składanie dokumentów w sekretariacie WKR Wydziału RR od 03.07.2018 do 25.07.2018 oraz od 4-10.09.2018

Terminy egzaminów, ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:
- konkretny termin egzaminu zostanie podany po zakończeniu procesu rejestracji Kandydatów!

Rozmowa kwalifikacyjna: 13-14.09.2018 od godziny 10:00 sala 304/pawilon I

Egzamin z języka obcego: 12.09.2018 godzina 10:00-12:00 sala D

Planowany termin ogłoszenia wyników: 19.09.2018

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 20-22.09.2018

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do odbywania studiów doktoranckich.

{/slider}

1. Rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem, mającą na celu ocenę zainteresowań badawczych i predyspozycji do pracy naukowej, a w szczególności dotyczącą:

 1. przedłożonego projektu badawczego (jego tematyki oraz wartości naukowej): kandydat przedstawia 7-minutową prezentację dotyczącą tematyki projektu badawczego (struktura jak w złożonym zarysie projektu badawczego - załącznik 16),
 2. dotychczasowych osiągnięć naukowych i zawodowych oraz motywacji podjęcia studiów doktoranckich (zainteresowania naukowo-badawcze),
 3. realności zrealizowania zamierzonych badań, posiadania odpowiedniej bazy umożliwiającej prowadzenie badań związanych z pracą doktorską,
 4. zgodności tematyki projektu z naukami o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji.

Kandydat za rozmowę kwalifikacyjną może otrzymać maksymalnie 54 punkty. Wynika to z tego, że w skład komisji wchodzi 6 członków. Każdy z nich może przyznać 0 do 3 punktów za kryterium a, oraz od 0 do 2 punktów za kryteria od b do d, co daje łącznie maksymalnie 9 punktów. Każdy z członków komisji otrzyma kartę do głosowania, na której oznacza określoną ilość punktów w każdej z wymienionych kategorii (załącznik 17).

Przyznanie Kandydatowi za zgodność projektu z naukami o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji (punkt d) 0 punktów przez 4 z 6 członków komisji eliminuje Kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Egzamin testowy z języka angielskiego (od 0 do 20 punktów)

Posiadanie przez Kandydata certyfikatu językowego zwalnia z konieczności przystępowania do tej części postępowania kwalifikacyjnego, a Kandydatowi przyznawana jest automatycznie maksymalna do uzyskania liczba punktów; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego jest określony w załączniku nr 1do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 (Dz. U. 2014 poz. 1383);

3. Wycenę punktową średniej oceny ze studiów (od 0 do 13 punktów) według skali:

ocena                       liczba punktów

 4,68  –  5,00                  13 pkt.

 4,34  –  4,67                    9 pkt.

 3,99  –  4,33                    5 pkt.

 3,00  –  3,98                    0 pkt.

Wycena punktowa sporządzana jest zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów II stopnia a w przypadku studiów jednostopniowych całego okresu studiów. Średnia uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w trakcie studiów; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy magisterskiej].

4. Osiągnięcia twórcze i naukowe w formie publikacji

Za posiadaną publikację naukową w recenzowanym czasopiśmie  naukowym z listy A lub B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kandydat otrzymuje 13 punktów (niezależnie od ilości publikacji).

O ostatecznej pozycji Kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych za poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez Kandydatów znajdujących się na skrajnej pozycji listy rankingowej, decydujący głos posiada przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Listę przyjętych ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich.

Rejestracja Kandydatów poprzez ESR i składanie dokumentów w sekretariacie WKR na Studia Doktoranckie od 03.07.2017 r. do 25.07.2017 oraz 4-8.07.2018

Kandydat zgłasza się z dokumentami do Sekretariatu Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie w sekretariacie WKR Wydziału WFiS osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 15).

W toku procedury przyjmowania dokumentów Kandydat otrzymuje zawiadomienie o terminie egzaminu oraz Numer Identyfikacji Kandydata (NIK) nadany przez WKR. W celu identyfikacji Kandydat będzie się posługiwał numerem NIK.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie jest zwolniony z opłaty rekrutacyjnej.

 

 • Wydrukowane i podpisane podanie wygenerowane po zarejestrowaniu się w ESR,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (oryginał do wglądu),
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • Zarys projektu badawczego, mającego być podstawą przyszłej rozprawy doktorskiej (załącznik 16),
 • Opinia samodzielnego pracownika nauki (o stopniu doktora habilitowanego lub tytule profesora) - przyszłego opiekuna naukowego,
 • Dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe Kandydata ( kserokopie posiadanych publikacji naukowych, dokumenty poświadczające czynny udział w konferencjach naukowych wraz z nadbitkami kserograficznymi referatów, zaświadczenia o działalności w kołach naukowych itp.).

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. Studiów Doktoranckich dokonuje weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do odbywania studiów doktoranckich dopuszczając Kandydata do przystąpienia do dalszej części postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (w wyjątkowych wypadkach przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego (dyplom z suplementem),
 • Trzy fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej o pokryciu kosztów studiów.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej można odwołać się w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Organem, do którego odwołanie powinno być skierowane jest Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie, o których mowa w art. 196, ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Decyzja Rektora AWF w Krakowie jest ostateczna.