studia na Wydziale RR

Rejestracja na studia doktoranckie do 9.09 br.!

Studia doktoranckie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i trwają osiem semestrów (4 lata).
Umożliwiają osiągnięcie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej w zakresie rehabilitacji, przygotowują do samodzielnej i twórczej pracy naukowo-badawczej oraz realizacji procesu kształcenia na poziomie akademickim.
Celem studiów doktoranckich jest przygotowanie do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.

O przyjęcia na studia trzeciego stopnia ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej.

studia na wydziale WFiS

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i trwają osiem semestrów (4 lata). Umożliwiają osiągnięcie specjalistycznej wiedzy w zakresie kultury fizycznej, przygotowują do samodzielnej i twórczej pracy naukowo – badawczej, a kończą się uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. O przyjęcie na studia trzeciego stopnia ubiegać się mogą osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej, a także laureaci „Diamentowego Grantu” nieposiadający tytułu zawodowego magistra, a w przypadku studentów studiów jednolitych – również tytułu licencjata.