1Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Jeżeli liczba kandydatów na kierunek będzie mniejsza niż 35 to, zgodnie decyzją Rady Wydziału, kierunek może być nieuruchomniony.

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Termin rejestracji elektronicznej od 04.09.2017 do 20.09.2017

Termin egzaminu sprawnościowego: 25.09.2017

Planowany termin ogłoszenia wyników: 25.09.2017

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów:  26.09.2017

Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni złożyć dokumenty w Sekretariacie WKR;
 • posiadanie aktualnej co najmniej III klasy sportowej. Zajęcia specjalistyczne będą uruchomione dla określonych dyscyplin:  pod warunkiem, że minimalna liczba studentów na zajęciach danej specjalności będzie nie mniejsza niż 10 osób;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna;
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych. Zaświadczenie należy dostarczyć na egzamin z pływania (dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu sprawnościowego

Minimalna liczba osób, dla której będzie uruchomiona specjalność na kierunku Sport (w dyscyplinach podlegających rekrutacji) - powinna wynosić min. 8. W przypadku mniejszej liczby (poniżej 8 osób) zakwalifikowanych kandydatów w jednej dyscyplinie na kierunek Sport - przyjęty na studia, będzie mógł dokonać zmiany dyscypliny - wybierając jedną z tych, w których uruchomiono specjalność trenerską.

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określające datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy) - kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną co najmniej III klasę sportową.

Kandydaci na kierunek sport po zarejestrowaniu w ESR, winni przesłać elektronicznie do Sekretariatu WKR celem weryfikacji zaświadczenie o klasie sportowej najpóźniej do 19.07.2017.

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i dowolnego przedmiotu dodatkowego innego dowolnego przedmiotu (przedmiot B - każdy przedmiot inny niż język polski, zdany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą...

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

 • pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);

Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty wielobojowe (punktacja testu sprawności fizycznej)O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.

4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej.

5. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich (wykaz) zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej” za tę część postępowania kwalifikacyjnego.

Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie lub Okręgowe Związki Sportowe (w zależności od rodzaju klasy). Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).
Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego)

6. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2016 i 2017 po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego lub zwolnienia z egzaminu sprawnościowego (patrz pkt. 5), będą przyjęci na studia.

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia), konieczne dokumenty

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne  upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy), 
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym,
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 17 złotych), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością.
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.