Sport studia I stopnia

Kierunek Sport umiejscowiony jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk kulturze fizycznej. Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia. Sport, jako forma aktywności człowieka, mająca na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, wg reguł umownych, jest międzypokoleniowym przekazem wzorów wartości i wzorów zachowań wobec ciała. Jego celem jest kształtowanie kompetencji technologicznych i aksjologicznych w zakresie dbałości o ciało w aspekcie zadań doraźnych i odległych. Sport wyczynowy jest obszernym zbiorem rozmaitych dziedzin uprawianych w różnych formach i postaciach przez osoby utalentowane w młodym i dojrzałym wieku z myślą o uzyskiwaniu najwyższych wyników. Studia na kierunku Sport przygotowują do edukacji i wychowania poprzez sport, samodzielnego planowania i realizacji szkolenia sportowego, do promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym oraz inicjowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową.

Absolwent jest uprawniony do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

 Rekrutacja dodatkowa na wolne miejsca odbywać się będzie w dniach 02.09.2019-13.09.2019r. Egzamin sprawnościowy dla Kandydatów odbywać się będzie w dniu 16.09.2019r w godzinach automatycznie przypisanych przez system ESR.

Godziny pracy Sekretariatu:

w dniach 02.09.2019 do 13.09.2019 w godz. 10.00–11.00

w dniach 16.09-17.09.2019 r. w godz. 10.00–15.00

Telefony informacyjne:

• 660 173 129 - od 02.09.2019 do 17.09.2019 w godz. pracy Komisji

• 12 683 11 32 - od 02.09.2019 do 17.09.2019 w godz. pracy Komisji

• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualna, co najmniej III klasę sportową w olimpijskich dyscyplinach i konkurencjach sportu.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Jeżeli liczba kandydatów na kierunek będzie mniejsza niż 35 to, zgodnie decyzją Rady Wydziału, kierunek może być nieuruchomniony.

 • Termin rejestracji elektronicznej od 02.09.2019 do 13.09.2019
 • Termin egzaminu sprawnościowego: 16.09.2019
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 16.09.2019
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów:  16-17.09.2019

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni złożyć dokumenty w Sekretariacie WKR;
 • posiadanie aktualnej co najmniej III klasy sportowej;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna;
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych. Zaświadczenie należy dostarczyć na egzamin z pływania (dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu sprawnościowego).
 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określające datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy) - kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną co najmniej III klasę sportową.

Kandydaci na kierunek sport po zarejestrowaniu w ESR, winni przesłać elektronicznie do Sekretariatu WKR celem weryfikacji zaświadczenie o klasie sportowej najpóźniej do 10.07.2019.

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów , spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z formułą... a następnie  przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

 • pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej zwalnia z egzaminu z pływania i jest jednoznaczne z  przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

 • 300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
 • 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
 • 100 pkt – klasa sportowa I

       Za pozostałe klasy sportowe będą przyznane punkty zgodnie z poniższą zasadą:

 • 50 pkt – klasa sportowa II
 • 0 pkt – klasa sportowa III

Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie lub Okręgowe Związki Sportowe (w zależności od rodzaju klasy). Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).
Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego)

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

6. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2018 i 2019 po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego lub zwolnienia z egzaminu sprawnościowego (patrz pkt. 5), będą przyjęci na studia.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne  upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy), 
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 8. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote - zmiana w dniu 11.07.2019 zgodnie z rozporządzeniem MEN), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością.
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.