Absolwent zdobywa ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, biologicznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej w pracy zawodowej i życiu, z zachowaniem zasad etycznych.

Nabyte umiejętności mogą być wykorzystane w projektowaniu, realizowaniu i kontrolowaniu procesu treningowego sportowca, jak również w zarządzaniu organizacją sportową. Interdyscyplinarna wiedza oraz kompetencje specjalistyczne w tym trenera sportu (II klasy) wybranej dyscypliny sportu oraz po spełnieniu wymogów programowych, uzyskanie dodatkowej kwalifikacji (specjalności) menedżer, umożliwią absolwentowi aktywne uczestniczenie w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie, pracę w społecznych i publicznych instytucjach sportowych.

Absolwent jest uprawniony do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Sekretariat WKR

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

czynny od 04.09.2017

Godziny pracy:

w dn. 04-06.09.2017r. w godz. 10.00–12.00

w dn. 11-13.09.2017r. w godz. 10.00–12.00

w dn. 25-26.09.2017r. w godz. 10.00–12.00

Telefony informacyjne

• 660 173 129 - od 04.09.2017 w godz. 10:00-12:00

• 12 683 11 32 - od 04.09.2017 do 26.09.2017 w godz. pracy Komisji

• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy i limity miejsc

1Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Jeżeli liczba kandydatów na kierunek będzie mniejsza niż 35 to, zgodnie decyzją Rady Wydziału, kierunek może być nieuruchomniony.

Dodatkowa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia

Termin rejestracji elektronicznej od 04.09.2017 do 20.09.2017

Termin egzaminu sprawnościowego: 25.09.2017

Planowany termin ogłoszenia wyników: 25.09.2017

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów:  26.09.2017

Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą”, maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni złożyć dokumenty w Sekretariacie WKR;
 • posiadanie aktualnej co najmniej III klasy sportowej. Zajęcia specjalistyczne będą uruchomione dla określonych dyscyplin:  pod warunkiem, że minimalna liczba studentów na zajęciach danej specjalności będzie nie mniejsza niż 10 osób;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna;
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych. Zaświadczenie należy dostarczyć na egzamin z pływania (dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu sprawnościowego

Minimalna liczba osób, dla której będzie uruchomiona specjalność na kierunku Sport (w dyscyplinach podlegających rekrutacji) - powinna wynosić min. 8. W przypadku mniejszej liczby (poniżej 8 osób) zakwalifikowanych kandydatów w jednej dyscyplinie na kierunek Sport - przyjęty na studia, będzie mógł dokonać zmiany dyscypliny - wybierając jedną z tych, w których uruchomiono specjalność trenerską.

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • zaświadczenie lekarskie – potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określające datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczone przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy) - kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne - (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Na kierunek sport mogą starać się tylko ci kandydaci, którzy posiadają aktualną co najmniej III klasę sportową.

Kandydaci na kierunek sport po zarejestrowaniu w ESR, winni przesłać elektronicznie do Sekretariatu WKR celem weryfikacji zaświadczenie o klasie sportowej najpóźniej do 19.07.2017.

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony z języka polskiego (przedmiot A) i dowolnego przedmiotu dodatkowego innego dowolnego przedmiotu (przedmiot B - każdy przedmiot inny niż język polski, zdany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Łączna suma punktów z przedmiotów A i B będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej za wyniki nowej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

2. Dla kandydatów ze „starą” maturą podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą...

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

 • pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet i 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);

Dla osób, które uzyskały rezultaty mieszczące się w podanych powyżej limitach, wyniki egzaminu ze sprawności fizycznej są przeliczane na punkty wielobojowe (punktacja testu sprawności fizycznej)O pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje ilość zdobytych punktów.

4. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje mniejsza suma liczb oznaczających miejsca na listach rankingowych za wynik matury i za egzamin ze sprawności fizycznej.

5. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich (wykaz) zwalnia z egzaminu sprawnościowego z zaliczeniem do dalszego postępowania „pierwszej pozycji rangowej” za tę część postępowania kwalifikacyjnego.

Zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie lub Okręgowe Związki Sportowe (w zależności od rodzaju klasy). Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).
Klasa mistrzowska międzynarodowa i klasa mistrzowska zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez trzy lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego), pierwsza klasa sportowa zwalnia z egzaminu sprawnościowego przez dwa lata od daty jej uzyskania (do końca roku kalendarzowego)

6. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2016 i 2017 po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego lub zwolnienia z egzaminu sprawnościowego (patrz pkt. 5), będą przyjęci na studia.

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia), konieczne dokumenty

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne  upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Sport, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski lub Okręgowy Związek Sportowy (w zależności od rodzaju klasy), 
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 7. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym,
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 17 złotych), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością.
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.