Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

Rekrutacja dodatkowa na wolne miejsca odbywać się będzie w dniach 02.09.2019-13.09.2019r. Planowane ogłoszenie wyników  odbędzie się będzie w dniu 15.09.2019r.

Godziny pracy Sekretariatu:

w dniach 02.09.2019 do 13.09.2019 w godz. 10.00–11.00

w dniach 16.09-17.09.2019 r. w godz. 10.00–15.00

Telefony informacyjne:

• 660 173 129 - od 02.09.2019 do 17.09.2019 w godz. pracy Komisji

• 12 683 11 32 - od 02.09.2019 do 17.09.2019 w godz. pracy Komisji

• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia II stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Jeżeli liczba kandydatów na kierunek będzie mniejsza niż 35 to, zgodnie z decyzją Rady Wydziału, kierunek może nie zostać uruchomiony.

 • Termin rejestracji elektronicznej od 02.09.2019 do 13.09.2019
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 15.09.2019
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów:  16-17.09.2019

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.
 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

studia stacjonarne

2) Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna osób starszych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego] - zaświadczenie.

3) Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 3. oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości, (zmiana na podstawie Ustawy 2.0),
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen,
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 8. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 11. oświadczenie o wyborze przedmiotu realizowanego w I semestrze 1. roku studiów: nordic walking | jogging (załącznik w Komisji),
 12. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote - zmiana w dniu 11.07.2019 zgodnie z rozporządzeniem MEN), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej j (nie dotyczy absolwentów AWF w Krakowie posiadających legitymację umożliwiającą wklejenie kolejnych hologramów)

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.