Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

Rekrutacja dodatkowa na wolne miejsca odbywać się będzie w dniach 02.09.2019-13.09.2019r. Egzamin sprawnościowy dla Kandydatów odbywać się będzie w dniu 16.09.2019r w godzinach automatycznie przypisanych przez system ESR.

Godziny pracy Sekretariatu:

w dniach 02.09.2019 do 13.09.2019 w godz. 10.00–11.00

w dniach 16.09-17.09.2019 r. w godz. 10.00–15.00

Telefony informacyjne:

• 660 173 129 - od 02.09.2019 do 17.09.2019 w godz. pracy Komisji

• 12 683 11 32 - od 02.09.2019 do 17.09.2019 w godz. pracy Komisji

• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Jeżeli liczba kandydatów na kierunek będzie mniejsza niż 35 to, zgodnie decyzją Rady Wydziału, kierunek może nie zostać uruchomiony.

 • Termin rejestracji elektronicznej od 02.09.2019 do 13.09.2019
 • Termin egzaminu sprawnościowego: 16.09.2019
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 16.09.2019
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów:  16-17.09.2019

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie ocen z matury w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia. Kandydaci ze „starą maturą” (uzyskaną do 2004 roku), maturą uzyskaną za granicą, maturą IB i EB oraz cudzoziemcy winni złożyć dokumenty w Sekretariacie WKR;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w dniu poprzedzającym egzamin. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna;
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych. Zaświadczenie należy dostarczyć na egzamin z pływania (dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu sprawnościowego).
 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu się w ESR,
 • kserokopia zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na kierunku Kultura Fizyczna Osób Starszych, określające datę następnego badania – wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (dostarczoną przez kandydatów zdających egzamin sprawnościowy w dniu tego egzaminu),
 • zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, wydane przez właściwy Polski Związek Sportowy - dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • zaświadczenie wydane przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych (kandydaci legitymujący się takim dokumentem po uprzedniej rejestracji w ESR przesyłają go elektronicznie do WKR celem jego weryfikacji),
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).

1. Dla kandydatów podstawą oceny będzie wynik matury z części pisemnej
– poziom podstawowy lub rozszerzony z trzech wybranych przedmiotów , spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii). Wyniki egzaminu maturalnego, z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1 pkt. Gdy przedmiot zdawany jest na poziomie rozszerzonym, wyniki przeliczane są na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt. Przeliczone wartości punktowe dla wybranych trzech przedmiotów są sumowane.

2. Dla kandydatów ze „starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) podstawą oceny jest wynik matury z części pisemnej języka polskiego i części pisemnej innego dowolnego przedmiotu. Wyniki z wyżej wymienionych przedmiotów zostaną przeliczone zgodnie z zasadą... a następnie  przeliczone na punkty wg zasady: 1% = 1,5 pkt i zsumowane.

3. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

 • pływanie na dystansie 50 metrów. Uzyskanie czasu powyżej 1 min i 20 s dla kobiet oraz 1 min 10 s dla mężczyzn jest równoznaczne z oceną niedostateczną i wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego (kandydat wykonuje jedną próbę);

4. Posiadanie aktualnej klasy mistrzowskiej międzynarodowej, klasy mistrzowskiej lub I klasy sportowej w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich (wykaz) jest jednoznaczne z przyznaniem punktów preferencyjnych zgodnie z poniższą zasadą:

 • 300 pkt – klasa sportowa mistrzowska międzynarodowa [MM],
 • 200 pkt – klasa sportowa mistrzowska [M],
 • 100 pkt – klasa sportowa I

Zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej wydają Polskie Związki Sportowe. Zaświadczenie o klasie sportowej musi zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis  i pieczęć prezesa, sekretarza generalnego lub osoby upoważnionej zgodnie z kpa, pieczęcie (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).O ważności klasy sportowej uzyskanej za granicą decyzję podejmuje WKR.

5. O ostatecznej pozycji kandydata na liście, według której podejmowana jest przez WKR decyzja o przyjęciu na studia, decyduje suma punktów za wynik matury i za klasę sportową.

6. Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego z roku 2018 i 2019 po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia i po zdaniu egzaminu sprawnościowego będą przyjęci na studia.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne  upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 3. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 4. oryginał zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej, wydanego przez właściwy Polski Związek Sportowy (dotyczy kandydatów posiadających klasę sportową),
 5. oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych (dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych),
 6. w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  (oryginał do wglądu),
 7. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 8. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 22 złote - zmiana w dniu 11.07.2019 zgodnie z rozporządzeniem MEN), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej
 9. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 10. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7).

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.