Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną adekwatną dla demonstratora, pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach/placówkach.

Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

  • kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku;
  • wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych i sportowców;
  • dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii;
  • kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Ogólne cele kształcenia

Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, które pozwolą oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowanie do pracy w zakresie świadczenia usług osobom w domach i klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, w salonach fitness, klubach seniora, ośrodkach wypoczynkowych, w gabinetach odnowy biologicznej, hotelach/pensjonatach, klinikach zdrowia i urody a także klubach sportowych. Posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompetentnego pełnienia roli trenera personalnego aktywności fizycznej seniora lub instruktora odnowy biologicznej i specjalisty gerokinezjologii. Opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej informacji pod adresem: http://wfs.awf.krakow.pl/index.php/studia/plany-studiow