Wymogi rekrutacyjne: absolwenci różnych kierunków studiów I stopnia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Ogólna charakterystyka kierunku: kultura fizyczna osób starszych II stopień

Kierunek kultura fizyczna osób starszych umiejscowiony jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Podjęcie kształcenia na kierunku kultura fizyczna osób starszych jest podyktowane chęcią zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na specjalistów przygotowanych do aktywizacji seniorów oraz organizowania i świadczenia kompleksowych usług w zakresie kultury fizycznej. Postęp medycyny przyczynił się do zwiększenia średniej długości życia, nie eliminując równocześnie czynników ryzyka chorób przewlekłych. Poprawie zdrowia i jakości życia służy systematyczna aktywność fizyczna, dostosowana do możliwości wysiłkowych osób starszych. Nie bez znaczenia są także ekonomiczne aspekty procesu usprawniania osób starszych. Gerokinezjologia jest bowiem najtańszą formą opóźniania procesów starzenia się. System opieki zdrowotnej w Polsce powinien uwzględniać większy udział specjalistów z zakresu kultury fizycznej w promowaniu zdrowego stylu życia seniorów. Będzie to wymagać dużej liczby specjalistów z obszaru kultury fizycznej osób starszych, co winno otworzyć dla nich nowe perspektywy zatrudnienia. Studia na kierunku kultura fizyczna osób starszych przygotowują do promowania zdrowia i aktywności fizycznej wśród seniorów.

Sylwetka absolwenta:
Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe pozwalające na pracę z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce chorób oraz poprawie zdrowia i jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą na przeprowadzenie ćwiczeń fizycznych z tymi osobami.
Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności: Trener przygotowania fizycznego osób starszych jest przygotowany do pracy z osobami starszymi indywidualnie lub w klubach Masters. Potrafi dostosować plany treningowe do indywidualnych możliwości zawodników w kategorii Masters oraz osób podejmujących trening zdrowotny. Jest fachowcem z zakresu monitorowania obciążeń treningowych, kształtowania zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne zdolności motoryczne), diagnostyki wydolności oraz programowania i indywidualizacji przygotowania motorycznego pod kątem stawianych celów. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji osób starszych aktywnych fizycznie.

Absolwent specjalności: Promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zdrowiu i pokrewnych. Znajomość problematyki profilaktyki zagrożeń zdrowia osób starszych pozwala absolwentowi na pracę indywidualną oraz w jednostkach samorządowych powołanych do opieki nad osobami starszymi. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku. Posiada umiejętności planowania i wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych. Legitymuje się umiejętnością dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii i kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji z uwzględnieniem dietoterapii chorób typowych dla tej grupy populacyjnej.

Ogólne cele kształcenia:
Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, które pozwolą oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowanie do pracy w zakresie świadczenia usług osobom w domach i klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, w salonach fitness, klubach seniora, ośrodkach wypoczynkowych, w gabinetach odnowy biologicznej, hotelach/pensjonatach, klinikach zdrowia i urody a także klubach sportowych. Posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompetentnego pełnienia roli trenera przygotowania fizycznego seniora lub instruktora odnowy biologicznej i specjalisty gerokinezjologii. Opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Sekretariat WKR

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

czynny od 04.09.2017

Godziny pracy:

w dn. 04-06.09.2017r. w godz. 10.00–12.00

w dn. 11-13.09.2017r. w godz. 10.00–12.00

w dn. 25-26.09.2017r. w godz. 10.00–12.00

Telefony informacyjne

• 660 173 129 - od 04.09.2017 w godz. 10:00-12:00

• 12 683 11 32 - od 04.09.2017 do 26.09.2017 w godz. pracy Komisji

• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy i limity miejsc

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia II stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 35

Ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń w roku akademickim 2017/2018 studia stacjonarne II stopnia na tym kierunku nie będą uruchomione.

Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego

 • zarejestrowanie się oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia w ESR. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 • uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Musi ona zostać zaksięgowana na rachunku AWF najpóźniej w ostatnim dniu elektronicznej rejestracji. Wysokość opłaty będzie podana po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym

 • ankieta osobowa (podanie) przesłana drogą elektroniczną po zarejestrowaniu w ESR,
 • dowód opłaty za postępowanie rekrutacyjne (w przypadku pobierania skierowania na badania lekarskie w Sekretariacie WKR).

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

1) O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach mieszczących się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

studia stacjonarne

2) 2. Nabór na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunek kultura fizyczna osób starszych będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego] - zaświadczenie.

3) Średnia ocen będzie podstawą sporządzenia listy rankingowej według zasady, najwyższa średnia – pierwsze miejsce na liście itd. w kolejności. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia), konieczne dokumenty

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zobowiązani są w terminie podanym przez WKR dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie) oraz dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wydrukowaną z ESR i podpisaną ankietę osobową (podanie),
 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub kierunku pokrewnego lub oryginał zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów, kserokopię dyplomu należy dostarczyć do Dziekanatu przed rozpoczęciem zajęć I semestru (oryginał do wglądu),
 3. oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 4. oryginał zaświadczenia o średniej ocen,
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Kierunku Wychowanie Fizyczne, określającego datę następnego badania – wydanego przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu),
 8. dwie fotografie (jak do dowodu osobistego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem; zdjęcia w formacie elektronicznym,
 9. deklarację wyboru języka obcego (deklaracja),
 10. kserokopię zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu) dotyczy osób z niepełnosprawnością,
 11. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 12. oświadczenie o wyborze przedmiotu realizowanego w I semestrze 1. roku studiów:nordic walking | jogging (załącznik nr 22),
 13. oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 14. dowód opłaty za legitymację studencką (wysokość opłaty 17 złotych), na ten sam rachunek na który dokonano opłaty rekrutacyjnej

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.