Kultura Fizyczna Osób Starszych

Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną adekwatną dla demonstratora, pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach/placówkach.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • KFOS studia I stopnia

  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się kulturą fizyczną osób starszych, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Uzyskuje merytoryczne przygotowanie i niezbędną wiedzę biologiczną i społeczną oraz umiejętności umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm ludzi starszych.

  Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.

  Absolwent tego kierunku uzyskuje również wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnego pełnienia roli trenera personalnego aktywności fizycznej seniora, instruktora odnowy biologicznej.

 • KFOS studia II stopnia

  Wymogi rekrutacyjne: absolwenci różnych kierunków studiów I stopnia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

  Ogólna charakterystyka kierunku: kultura fizyczna osób starszych II stopień

  Kierunek kultura fizyczna osób starszych umiejscowiony jest w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

  Podjęcie kształcenia na kierunku kultura fizyczna osób starszych jest podyktowane chęcią zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na specjalistów przygotowanych do aktywizacji seniorów oraz organizowania i świadczenia kompleksowych usług w zakresie kultury fizycznej. Postęp medycyny przyczynił się do zwiększenia średniej długości życia, nie eliminując równocześnie czynników ryzyka chorób przewlekłych. Poprawie zdrowia i jakości życia służy systematyczna aktywność fizyczna, dostosowana do możliwości wysiłkowych osób starszych. Nie bez znaczenia są także ekonomiczne aspekty procesu usprawniania osób starszych. Gerokinezjologia jest bowiem najtańszą formą opóźniania procesów starzenia się. System opieki zdrowotnej w Polsce powinien uwzględniać większy udział specjalistów z zakresu kultury fizycznej w promowaniu zdrowego stylu życia seniorów. Będzie to wymagać dużej liczby specjalistów z obszaru kultury fizycznej osób starszych, co winno otworzyć dla nich nowe perspektywy zatrudnienia. Studia na kierunku kultura fizyczna osób starszych przygotowują do promowania zdrowia i aktywności fizycznej wśród seniorów.

  Sylwetka absolwenta:
  Absolwent kierunku kultura fizyczna osób starszych posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe pozwalające na pracę z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce chorób oraz poprawie zdrowia i jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą na przeprowadzenie ćwiczeń fizycznych z tymi osobami.
  Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Absolwent specjalności: Trener przygotowania fizycznego osób starszych jest przygotowany do pracy z osobami starszymi indywidualnie lub w klubach Masters. Potrafi dostosować plany treningowe do indywidualnych możliwości zawodników w kategorii Masters oraz osób podejmujących trening zdrowotny. Jest fachowcem z zakresu monitorowania obciążeń treningowych, kształtowania zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne zdolności motoryczne), diagnostyki wydolności oraz programowania i indywidualizacji przygotowania motorycznego pod kątem stawianych celów. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji osób starszych aktywnych fizycznie.

  Absolwent specjalności: Promocja zdrowia i odnowa biologiczna osób starszych posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zdrowiu i pokrewnych. Znajomość problematyki profilaktyki zagrożeń zdrowia osób starszych pozwala absolwentowi na pracę indywidualną oraz w jednostkach samorządowych powołanych do opieki nad osobami starszymi. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku. Posiada umiejętności planowania i wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych. Legitymuje się umiejętnością dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii i kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych. Posiada wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji z uwzględnieniem dietoterapii chorób typowych dla tej grupy populacyjnej.

  Ogólne cele kształcenia:
  Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, które pozwolą oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego, psychicznego i społecznego oraz związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Przygotowanie do pracy w zakresie świadczenia usług osobom w domach i klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku, w salonach fitness, klubach seniora, ośrodkach wypoczynkowych, w gabinetach odnowy biologicznej, hotelach/pensjonatach, klinikach zdrowia i urody a także klubach sportowych. Posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kompetentnego pełnienia roli trenera przygotowania fizycznego seniora lub instruktora odnowy biologicznej i specjalisty gerokinezjologii. Opanowanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia.