Absolwent kierunku Kosmetologii, w oparciu o uzyskaną wiedzę teoretyczną i zdobyte umiejętności praktyczne właściwie będzie potrafił planować i przeprowadzać zabiegi kosmetyczne, pielęgnacyjne i upiększające oraz zabiegi lecznicze. Umiejętnie odnajdzie się w współpracy z lekarzami medycyny estetycznej, dermatologii, alergologii oraz lekarzami chirurgii plastycznej w zakresie pielęgnacji oraz leczenia skóry zmienionej chorobowo. Jest przygotowany do pracy w różnych placówkach medycznych i społecznych, takich jak: salony kosmetyczne, ośrodki odnowy biologicznej, centra Wellness & SPA, gabinety dermatologiczne oraz medycyny estetycznej, firmy produkujące wyroby kosmetyczne, sieci dystrybucji kosmetyków lub samodzielne zorganizowanie i kierowanie gabinetem kosmetycznym. W procesie terapeutycznym, w pracy indywidualnej i zespołowej, nauczy się traktować w sposób indywidualny i holistyczny każdego klienta. W pracy z innymi specjalistami oraz w kontaktach z klientem będzie promować zdrowy styl życia, wizerunek i pielęgnację ciała w zakresie właściwej pielęgnacji domowej, właściwego żywienia oraz aktywności fizycznej. Rozumieć będzie potrzeby ciągłego uczenia się, wyznaczania celów rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym, co umożliwi mu znajomość języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Sekretariat WKR Wydziału RR

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

W wyznaczonych obiektach AWF al. Jana Pawła II czynny od 26.06.2017 r. do 31.07.2017 r.

oraz w dniach 04-08.09.2017 r. w godz. 10.00-15.00

Rekrutacja na rok akademicki 2017/18 została zakończona

Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00

oraz w soboty 15.07. i 22.07.2017 r. w godz. 10.00–13.00

Telefony informacyjne (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00)

 • 660 173 131 – od 13.06.2017 r.
 • 12 683 1421 – od 26.06.2017 r. do 31.07.2017 r.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy i limity miejsc

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia I stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc - 105

Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna od 19.06.2017 do 09.07.2017 r.

Termin w którym opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF - 09.07.2017 r.

Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi 09.07.2017 r. Kandydat  zobowiązany jest do dnia 10.07.2017 r. do godz. 15.00 przedstawić potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w Sekretariacie WKR. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy egzaminów, ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:

Planowany termin ogłoszenia wyników*: 11.07.2017 r. 

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 12-14.07.2017 r.

*Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WKR.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (opłata tylko przelewem). Wysokość opłaty i numer konta zostaną podane po zakończeniu rejestracji w ESR. Opłata jest bezzwrotna. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF w terminie określonym przez WKR.

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, chemii lub matematyki.. Wyniki zostaną przeliczone na punkty a następnie zsumowane i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa.

1) kandydaci z nową maturą

Ocenie podlega wynik  części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony  jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1 pkt. Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany będzie na punkty według zasady 1 % = 1,5 pkt.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2016 i 2017 z biologii, chemii lub matematyki po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia, będą umieszczani pierwsi na liście rankingowej z wynikiem 150 punktów.

2) kandydaci ze starą maturą

Kandydaci muszą przedstawić do wglądu świadectwo dojrzałości z wynikami matury w Sekretariacie WKR nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. 

Ocenie podlega wynik  części pisemnej starej  matury jednego z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany będzie na  punkty według zasady:

oceny uzyskane na maturze
do 1991 roku włącznie
oceny uzyskane na maturze
po 1991 roku
    celujący (6,0) = 100 pkt.
bardzo dobry (5,0) = 100 pkt. bardzo dobry (5,0) =  80 pkt.
dobry (4,0) =  70 pkt. dobry (4,0) =  60 pkt.
dostateczny (3,0) =  30 pkt. dostateczny (3,0) =  40 pkt.
    dopuszczający (2,0) =  30 pkt.

Na podstawie przeliczonych wyników punktowych jednego, wybranego przez kandydata przedmiotu kwalifikacyjnego  tworzona będzie wspólna lista rankingowa dla nowej i starej matury. Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez WKR na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

Nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne) odbywać się będzie oddzielnie.

Wymagane procedury i dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym

 • Rejestracja w ESR ze strony internetowej – https://rekrutacja.awf.krakow.pl. Rejestrując się kandydat z nową maturą wpisuje wynik z matury z jednego z trzech wskazanych przez siebie przedmiotów z części pisemnej – poziom podstawowy lub rozszerzony. Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia. Kandydaci muszą przedstawić do wglądu świadectwo dojrzałości z wynikami matury w Sekretariacie WKR w dniu potwierdzania chęci studiowania.
 • Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF nie później niż w terminie określonym przez WKR. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.
 • Oryginał i kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z biologii, chemii lub matematyki- dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2016 i 2017. Zaświadczenie to należy przedstawić w Sekretariacie WKR najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.
 • Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości z ocenami z matury – dotyczy kandydatów ze starą maturą. Świadectwo należy przedstawić w Sekretariacie WKR najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji.

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia)

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. Podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał świadectwa dojrzałości,
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 4. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 5. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Kosmetologia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 6. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
 7. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 8. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik nr 9-12)
 9. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14).
 10. Dowód wpłaty za legitymację i indeks
 11. Deklaracja wyboru przedmiotu w pierwszym semestrze (załącznik nr 18)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.