2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, jako jedyne w Polsce zostało ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą.

 

UWAGA! Rekrutacja na studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Fizjoterapia na rok akademicki 2017/18 zostaje zawieszona.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Fizjoterapia.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc - 105

Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna od 19.06.2017 r. do 14.07.2017 r.

Termin w którym opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF - 14.07.2017 r.

Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi 14.07.2017 r. kandydat  zobowiązany jest do 15.07.2017 r. do godz. 13.00 przedstawić potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w Sekretariacie WKR. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy egzaminów, ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:

Termin egzaminu testowego: 18.07.2017 r.

Planowany termin ogłoszenia wyników*: 19.07.2017 r.

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 20-22.07.2017 r.

Dokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

*Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WKR.

Studia drugiego stopnia zaoczne

Planowana liczba miejsc

Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna od 19.06.2017 – 20.07.2017 r.

Średnia arytmetyczna ze studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia będzie weryfikowana na podstawie oryginalnych dokumentów w dniu potwierdzania chęci studiowania w Sekretariacie WKR.

Termin w którym opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF - 20.07.2017 r.

Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi 20.07.2017 r. Kandydat  zobowiązany jest do dnia 21.07.2017 r. do godz. 15.00 przedstawić potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w Sekretariacie WKR. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:

Planowany termin ogłoszenia wyników*: 24.07.2017 r.

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 25,26.07.2017 r.

Dokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podana każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

*Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WKR.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (opłata tylko przelewem)). Wysokość opłaty rekrutacyjnej i numer konta zostaną podane po zakończeniu rejestracji w ESR. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF w terminie określonym przez WKR. Opłata jest bezzwrotna.

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Nabór na studia stacjonarne odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi - 0 pkt.
Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

Link do syllabusów, zawierających literaturę obowiązkową z podstaw fizjoterapii oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia.

Studia drugiego stopnia zaoczne

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku Fizjoterapia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.
Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzja o przyjęciu na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc, decyduje pozycja rangowa.

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Rejestracja w ESR na stronie internetowej - https://rekrutacja.awf.krakow.pl oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia* w ESR (dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne). Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
  Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF w terminie wskazanym przez WKR. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.

* średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia), konieczne dokumenty

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć:

 1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Fizjoterapia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2017),
 3. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik)
 4. Oryginał (do wglądu) i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 6. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 7. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 8. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
 9. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 10. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik nr 9-12)
 11. Oświadczenie kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (załącznik nr 14),
 12. Dowód wpłaty za legitymację i indeks

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy studenci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani  kandydaci  z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności  rankingowej.