Fizjoterapia - studia magisterskie II stopnia

2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Fizjoterapia.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 190

Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna od 16.06.2014 do 12.07.2014

Termin w którym opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF - 14.07.2014

Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi 12.07.2014 kandydat  zobowiązany jest w tym samym dniu przedstawić potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w Sekretariacie WKR. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy egzaminów, ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:

Termin egzaminu testowego: - 15.07.2014

Planowany termin ogłoszenia wyników: 16.07.2014

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 17, 18, 21.07.2014

Dokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Studia drugiego stopnia zaoczne

Planowana liczba miejsc: 100

Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna od 16.06.2014 do 21.07.2014

Średnia arytmetyczna ze studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia będzie weryfikowana na podstawie ogrinalnych dokumentów w dniu potwierdzania chęci studiowania w Sekretariacie WKR.

Termin w którym opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF - 22.07.2014

Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi 21.07.2014 kandydat  zobowiązany jest w tym samym dniu przedstawić potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w Sekretariacie WKR. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:

Planowany termin ogłoszenia wyników: 23.07.2014

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 24-25.07.2014

DDokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podana każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw fizjoterapii oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi - 0 pkt.
Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Studia drugiego stopnia zaoczne

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku Fizjoterapia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.
Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej.

O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzja o przyjęciu na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc, decyduje pozycja rangowa.

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Rejestracja w ESR na stronie internetowej - https://rekrutacja.awf.krakow.pl oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia* w ESR (dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne). Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
  Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.

* średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia), konieczne dokumenty

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć:

 1. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 07 dostępny w plikach do pobrania)
 2. ankietę osobową (podanie) o podjęciu studiów wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 3. oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Fizjoterapia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów,  należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2014),
 4. oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 5. oryginał zaświadczenia o średniej ocen uzyskanej na kierunku Fizjoterapia na studiach pierwszego stopnia (jeżeli nie ma takiej informacji w dyplomie lub zaświadczeniu o posiadaniu tytułu licencjata),
 6. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik) (jeżeli studia licencjackie trwały 3,5 lub 4 lata - średnia ocen za ostatnie 2 semestry),
 7. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia  w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 8. aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 3 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 9. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na  Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, skierowanie na badania można uzyskać (wydrukować) w ESR po zaksięgowaniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne na koncie AWF,
 10. oryginał i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 11. oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (oświadczenie).
 12. dowód wpłaty za legitymację i indeks 9.00PLN na konto 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani  kandydaci  z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności  rankingowej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

polityka prywatności AWF w Krakowie