FIZ studia II stopnia

Sekretariat WKR

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

 

W wyznaczonych obiektach AWF al. Jana Pawła II czynny od 29.06.2015 do 31.07.2015

Godziny pracy:

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00

                     oraz w sobotę 11.07.2015 w godz. 10.00–13.00

 

Telefony informacyjne

 • 694 696 536 – od 1.06.2015 - w godz. 10.00-15.00
 • 12 683 1421 – od 29.06.2015 do 31.07.2015 - w godz. 10.00-15.00
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku fizjoterapia.

Fizjoterapia - studia magisterskie II stopnia

2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE I NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Fizjoterapia.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 190

Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna od 15.06.2015 r. do 15.07.2015 r.

Termin w którym opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF - 14.07.2015 r.

Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi 15.07.2015 r. kandydat  zobowiązany jest w tym samym dniu przedstawić potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w Sekretariacie WKR. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy egzaminów, ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:

Termin egzaminu testowego: - 16.07.2015 r.

Planowany termin ogłoszenia wyników: 17.07.2015 r.

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 20, 21, 22.07.2015 r.

Dokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Studia drugiego stopnia zaoczne

Planowana liczba miejsc: 100

Rejestracja w ESR i dalsza procedura rekrutacyjna od 15.06.2015 – 23.07.2015 r.

Średnia arytmetyczna ze studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizjoterapia będzie weryfikowana na podstawie oryginalnych dokumentów w dniu potwierdzania chęci studiowania w Sekretariacie WKR.

Termin w którym opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF - 22.07.2015 r.

Uwaga! Jeżeli wpłata nastąpi 22.07.2015 r. kandydat  zobowiązany jest w tym samym dniu przedstawić potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w Sekretariacie WKR. W przeciwnym razie nie zostanie on uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy ogłoszenia wyników i potwierdzania podjęcia studiów:

Planowany termin ogłoszenia wyników: 24.07.2015 r.

Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 27-29.07.2015 r.

Dokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podana każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (opłata tylko przelewem bankowym na nr konta Bank Pekao SA 76 1240 2294 1111 0010 3965 1771). Opłata jest bezzwrotna. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji.

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Nabór na studia stacjonarne odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw fizjoterapii oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi - 0 pkt.
Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej liczby punktów.

link do syllabusów, zawierających literaturę obowiązkową z podstaw fizjoterapii oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia:

http://syllabus.awf.krakow.pl/plan/show/html.awf?id=100

Studia drugiego stopnia zaoczne

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie średniej ocen uzyskanej na kierunku Fizjoterapia na studiach pierwszego stopnia, zgodnie z przedstawionym przez kandydata zaświadczeniem [średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego]. W przypadku stosowania różnych skal ocen, średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie do zakresu skali ocen stosowanej w AWF w Krakowie.
Średnia ocen uzyskana z toku studiów będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwyższą średnią, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej średniej.

O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzja o przyjęciu na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc, decyduje pozycja rangowa.

Wymagane dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Rejestracja w ESR na stronie internetowej - https://rekrutacja.awf.krakow.pl oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia* w ESR (dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne). Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
  Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF nie później niż w dniu zakończenia rejestracji. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.

* średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

Potwierdzenie podjęcia studiów (zapisy na studia), konieczne dokumenty

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć:

 1. Podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Fizjoterapia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.09.2015),
 3. Oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik nr 13)
 4. Oryginał (do wglądu) i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 6. Aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 7. Oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 8. Oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
 9. Oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik)
 10. Deklaracja wyboru języka obcego (załącznik)
 11. Oświadczenie o drugim kierunku
 12. Dowód wpłaty za legitymację i indeks

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych poniżej wymagań.

Wytyczne  techniczne i formalne jakie powinny spełniać przekazywane zdjęcia.

 1. Zdjęcie musi przedstawiać aktualny wizerunek osoby ubiegającej się o  legitymację.
 2. Fotografia o wymiarach 492 x 610 pikseli pozwalająca na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm na 2,5 cm.
 3. Rozdzielczość zdjęcia nie może być mniejsza niż 300 dpi.
 4. Zdjęcie kolorowe.
 5. Tło jednolite, gładkie i niejaskrawe.
 6. Zdjęcie osoby bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami.
 7. Fotografia musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 8. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami wówczas konieczne jest dołączenie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
 9. Wyznawcy określonych religii mają prawo do zdjęcia w nakryciu głowy wówczas konieczne jest dołączenie zaświadczenia o przynależności wyznaniowej.

Nazwa pliku dla poszczególnych zdjęć powinna zawierać:

imię, nazwisko, PESEL, skrócona nazwa wydziału np.:

adam_nowak_89051211230_RR

Obowiązkowymi danymi, które zostaną umieszczone na Elektronicznej Legitymacji Studenckiej są: imię, nazwisko, nr albumu, PESEL oraz adres. Jeżeli nastąpiła zmiana adresu zameldowania, należy zgłosić to w Dziekanacie dostarczając aktualne ksero dowodu osobistego!!!

Dla osób, które nie dostarczą  prawidłowego lub prawidłowo podpisanego zdjęcia oraz format zdjęcia będzie niezgodny z wytycznymi podanymi powyżej, legitymacje nie zostaną spersonalizowane i wydrukowane.

Plik ze zdjęciem i nazwą należy przesłać na adres elektroniczny:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Rehabilitacji Ruchowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani  kandydaci  z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności  rankingowej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

polityka prywatności AWF w Krakowie