zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Fizjoterapia - studia II stopnia

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

W wyznaczonych obiektach AWF al. Jana Pawła II czynny od 25.06.2018 do 27.07.2018

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00
  oraz w soboty 14.07 i 21.07.2018 r. w godz. 10.00–13.00

Telefony informacyjne

 • 660 173 131 – od 13.06.2018 - w godz. 10.00-15.00
 • 12 683 1421 – od 25.06.2018 do 27.07.2018 - w godz. 10.00-15.00
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku fizjoterapia.

UWAGA! na rok akademicki 2018/19 nie przewiduje się rekrutacji na kierunek Fizjoterapia

w trybie niestacjonarnym

2 LETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) kierunku Fizjoterapia.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 149

 • Termin rejestracji elektronicznej: od 11.06.2018 do 15.07.2018
 • Termin egzaminu: 18.07.2018
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 19.07.2018
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 20-23.07.2018

Dokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń WKR.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (opłata tylko przelewem). Wysokość opłaty rekrutacyjnej i numer konta zostaną podane po zakończeniu rejestracji w ESR. Opłata musi zostać zaksięgowana na wskazanym rachunku AWF w terminie określonym przez WKR. Opłata jest bezzwrotna.

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Nabór na studia odbywać się będzie na podstawie egzaminu testowego z podstaw  oraz teorii i praktyki fizjoterapii z zakresu studiów pierwszego stopnia. Test będzie się składał z 50 pytań. Zasady oceny testu: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź; brak odpowiedzi, odpowiedź nieprawidłowa lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi – 0 pkt.

Suma punktów z egzaminu będzie podstawą do sporządzenia listy rankingowej. Pierwszą pozycję na liście rankingowej uzyskuje osoba, która ma najwięcej punktów, a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rankingowa decyduje o przyjęciu kandydata przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc.

O ostatecznej pozycji kandydata na liście, wg której podejmowana jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzja o przyjęciu na studia w ramach planowanej przez Senat Uczelni liczby miejsc, decyduje pozycja rangowa.

 1. Rejestracja w ESR na stronie internetowej - https://rekrutacja.awf.krakow.pl oraz wpisanie średniej ocen uzyskanej na studiach pierwszego stopnia* w ESR (dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne). Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników skutkuje bezwzględnym skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych na studia;
 2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
  Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF w terminie wskazanym przez WKR. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.

* średnia arytmetyczna ocen (do dwóch miejsc po przecinku) z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem z oceną, przewidzianych planem studiów, uwzględnia oceny niedostateczne uzyskane w ciągu okresu studiów I stopnia; do średniej nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć:

 1. podanie-ankietę o podjęciu studiów wydrukowana z ESR i podpisaną
 2. oryginał dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na Kierunku Fizjoterapia lub zaświadczenia o posiadaniu tytułu licencjata – dotyczy tegorocznych absolwentów (wówczas oryginał dyplomu ukończenia studiów, należy dostarczyć do Dziekanatu do dnia 30.07.2018),
 3. oryginał zaświadczenia o średniej ocen za 3 rok studiów pierwszego stopnia (załącznik)
 4. oryginał (do wglądu) i kserokopię świadectwa dojrzałości,
 5. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia - w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 6. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 7. oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
 8. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7)
 9. deklaracja wyboru języka obcego (załącznik nr 9-12)
 10. dowód wpłaty za legitymację i indeks

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy studenci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani  kandydaci  z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności  rankingowej.