zeszłoroczni maturzyści - rejestracja już od 11 czerwca

Fizjoterapia - 5-letnie jednolite studia magisterskie

Sekretariat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (WKR)

 • w wyznaczonych obiektach AWF al. Jana Pawła II czynny od 25.06.2018 do 27.07.2018

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–15.00
 • oraz w soboty 14.07; 21.07.2018 w godz. 10.00–13.00

Telefony informacyjne

 • 660 173 131 – od 13.06.2018 - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
 • 12 683 1421 – od 25.06.2018 do 27.07.2018 - od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! na rok akademicki 2018/19 nie przewiduje się rekrutacji na kierunek Fizjoterapia

w trybie niestacjonarnym

 

UWAGA KANDYDACI!

prosimy o regularne sprawdzanie wyników - listy rezerwowe mogą pojawiać się w lipcu, wrześniu lub w przypadku gdy osoby, które potwierdziły podjęcie studiów nie zgłoszą się na zajęcia - nawet w październiku!

5-LETNIE STUDIA JEDNOLITE (MAGISTERSKIE)

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, jako jedyne w Polsce zostało ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą.

Terminy składania dokumentów i limity miejsc:

Studia jednolite stacjonarne

Planowana liczba miejsc: 150

 • Termin rejestracji elektronicznej od 11.06.2018 do 6.07.2018
 • Planowany termin ogłoszenia wyników: 10.07.2018
 • Planowany termin potwierdzania podjęcia studiów: 11-13.07.2018

Dokładne informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego zostaną podana każdemu kandydatowi w systemie ESR po zarejestrowaniu i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji (ESR) a następnie uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne (płatność wyłącznie przelewem). Wysokość opłaty i numer konta do wpłaty będą podane po rejestracji w ESR. Opłata jest bezzwrotna.

Nabór na studia będzie się odbywać na podstawie wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego jednego spośród czterech przedmiotów kwalifikacyjnych: biologii, fizyki, chemii lub matematyki.

Wyniki zostaną przeliczone na punkty i na tej podstawie tworzona będzie lista rankingowa

 • Kandydaci z nową maturą (uzyskaną od 2005 roku):
  Ocenie podlega wynik części pisemnej nowej matury – poziom podstawowy lub rozszerzony – z jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych. Wynik procentowy przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym przeliczany jest na punkty według zasady 1%=1 pkt.
  Przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym przeliczany jest na punkty według zasady 1%=1,5 pkt.
  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2017 i 2018 z biologii, fizyki, chemii lub matematyki po złożeniu odpowiedniego zaświadczenia będą umieszczani na pierwszej pozycji listy rankingowej z wynikiem 150 punktów.
 • Kandydaci ze starą maturą (uzyskaną do 2004 roku) muszą przedstawić do wglądu świadectwo dojrzałości z wynikami matury w Sekretariacie WKR nie później niż w dniu zakończenia rejestracji Kandydatów. Ocenie podlega wynik matury uzyskany z części pisemnej jednego z czterech przedmiotów kwalifikacyjnych, który przeliczany jest na punkty według zasady:

Oceny uzyskane na maturze włącznie do 1991 roku:
bardzo dobry (5,0) =  100 pkt.,
dobry (4,0) =    70 pkt.,
dostateczny (3,0) =    30 pkt.

Oceny uzyskane na maturze po 1991 roku
celujący (6,0)  = 100 pkt.,
bardzo dobry (5,0) =   80 pkt.,
dobry (4,0) =   60 pkt.,
dostateczny (3,0) =   40 pkt.,
dopuszczający (2,0) =   30 pkt.

Na podstawie wyników punktowych tworzona będzie jedna lista rankingowa (wspólna dla starej i nowej matury). Pierwszą pozycję na liście rankingowej zajmuje osoba, która ma najwięcej punktów a w dalszej kolejności osoby od najwyższej do najniższej ilości punktów. Pozycja rangowa decyduje o przyjęciu Kandydata przez WKR na studia, w ramach planowanej przez Senat uczelni liczby miejsc.

 1. Rejestracja w ESR na stronie internetowej - https://rekrutacja.awf.krakow.pl
  Rejestrując się kandydat z nową maturą wpisuje wynik matury z jednego wybranego przedmiotu kwalifikacyjnego (biologia, fizyka, chemia lub matematyka). Popełnienie błędu lub wpisanie nieprawdziwych wyników, niezgodnych z ocenami uzyskanymi na świadectwie dojrzałości w konsekwencji spowoduje skreślenie kandydata z listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.
 2. Uiszczenie opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
  Opłata za postępowanie rekrutacyjne musi być zaksięgowana na wskazanym koncie AWF w określonym przez WKR terminie. Wysokość opłaty i numer konta do przelewu będą podane po zarejestrowaniu się w ESR (płatność wyłącznie przelewem). Opłata jest bezzwrotna.
 3. Oryginał i kserokopia zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych z biologii, fizyki, chemii lub matematyki - dotyczy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego z roku 2017 i 2018. Zaświadczenie to należy przedstawić w Sekretariacie WKR.
 4. Oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości z oceną jednego wybranego przedmiotu kwalifikacyjnego (biologia, fizyka, chemia lub matematyka) – dotyczy kandydatów ze starą maturą. Świadectwo należy przedstawić w Sekretariacie WKR.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia zobowiązani są, w terminie podanym przez WKR, dokonać potwierdzenia podjęcia studiów osobiście (lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie – załącznik nr 5) w Sekretariacie WKR w godzinach jego pracy. W tym terminie należy dostarczyć następujące dokumenty:

 1. podanie - ankietę o podjęciu studiów wydrukowaną z ESR i podpisaną,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości,
 3. kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (obowiązkowo oryginały dokumentów do wglądu),
 4. oryginał zaświadczenia lekarskiego – potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w AWF na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Kierunku Fizjoterapia, określającego datę następnego badania, wydanego na aktualnie obowiązującym druku przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych,
 5. oryginał (do wglądu) i kserokopię zaświadczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób z  niepełnosprawnością),
 6. oświadczenie o podjęciu studiów (załącznik nr 7),
 7. deklaracja wyboru języka obcego (załącznik nr 9),
 8. dowód wpłaty za legitymację - 17 zł (ten sam rachunek, na który była wnoszona opłata rekrutacyjna)

W związku z wprowadzeniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej wszyscy kandydaci zobowiązani są do przekazania fotografii do legitymacji elektronicznej  według podanych tu wymagań.

Kandydaci, którzy nie dokonają zapisu na studia oraz nie dostarczą wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez WKR terminie, zostaną skreśleni z listy, a na ich miejsce będą przyjmowani kandydaci z listy niezakwalifikowanych z braku miejsc wg kolejności rankingowej.